Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНО"
ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

С П И С Ъ К
на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор

Физическо (юридическо) лице

Предмет на сключения договор

1.

Фондация Разпространение на Знание и Социални Дейности „Авицена”- гр.Смолян

„Организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенифициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” - от 25 юли 2014г.”  

2.

„Евро Партнърс Консулт”-ООД, гр.София

„Извършване на проучвания за инвестиционни намерения, потенциала за развитие, анализ и оценка на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино”

3.

„ИМА БАЛКАНИ”-ЕООД, гр.София

„Разработване на проект за съвместни действия с Местни инициативни групи /МИГ-и/ от о.Сардиния, Италия”

4.

ЕТ „ДИЕМ ДМ - Метин Мюмюнов”

„Изготвяне на рекламни материали за популяризиране на дейността на СНЦ „МИГ – Ардино”

5.

„СОЛАК - МС” ЕООД

„Снабдяване с гориво за лек автомобил и с хранителни стоки”

6.

„СЕДИ ИНВЕСТ” ЕООД

„Закупуване на канцеларски материали”

7.

ОБЩИНА АРДИНО

"Реконструкция и рехабилитация на общински МП Долно Прахово - Левци - Богатино - част от общински път с KRZ3021/KRZ1008, п.к. Брезен - Долно Прахово/ Млечино - мах. Левци".

8.

ОБЩИНА АРДИНО

"Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино-с.Млечино".

9.

ОБЩИНА АРДИНО

"Благоустрояване на прилежащ терен зад сградата на Общинска администрация - Ардино като паркова зона включваща и площадка за обществени дейности".

10.

ЕТ "Бреза - Ерджан Адемов"

"Реконструкция на етаж от сграда в шивашка работилница,намиращ се в УПИ XXII, кв.22 по ПУП на гр.Ардино, ул."Бели брези" №10"

11.

„ПАНОРАМА-2000” ООД

"Изграждане на склад – магазин за безалкохолни напитки, бира и офиси”, намиращ се в УПИ III, кв.33, гр. Ардино".

12.

Мюмюн Али Юсеин – земделски производител

"Изграждане на торище с вертикална планировка за съществуваща кравеферма I-ва категория в имот №000193 землище с.Мак, общ.Ардино, обл.Кърджали".

13.

„ФОУР ЛАЙЪНС" ЕООД

"Смяна на преназначението на приземен етаж от жилищна сграда и пристройка към нея в работилница за пакетиране, етикетиране на готови хранителни продукти в УПИ VI- 342 от кв.19 в с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали и закупуване на машини”.

14.

"АНГЕЛЧЕВ" ЕООД

"Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща сграда за обособяване на самостоятелни стаи за настаняване на туристи в гр.Ардино, ул.Странджа №4”.

15.

"УУД ИНЖЕНЕРИНГ- 2012" ООД

"Закупуване на машини за съществуващ гатерен цех в с.Брезен, общ.Ардино, обл. Кърджали, УПИ I, кв.22".

16.

ОБЩИНА АРДИНО

"Подобряване на средата за предоставяне на културни услуги в читалище "Родопска искра", гр.Ардино, община Ардино".

17.

ОБЩИНА АРДИНО

"Обновяване и развитие на населените места: с.Падина, с.Жълтуша, с.Млечино, с.Горно прахово чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение”.

18.

ОБЩИНА АРДИНО

"Подобряване на градската среда в гр.Ардино, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи".

19.

"ШЕНАЙ - К" ЕООД

"Изграждане на плувен басейн в УПИ II- 330 от кв.34 по ПУП на гр.Ардино", общ.Ардино, обл.Кърджали

20.

"АНМАР" ООД

"Закупуване на технологично оборудване - сепаратор - отсметанител, самопочистващ се за нуждите на "АНМАР" ООД, с.Падина, общ.Ардино".

21.

„ОБЩИНА АРДИНО "

"Водоснабдяване на група населени места от местността "Догру", землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино".

22.

Фахри Юнуз Каймакам – земделски производител

"Реконструкция, надстройка и модернизация на съществуваща кравеферма за 30 броя крави за мляко - Iетап в неурегулиран поземлен имот в с.Бял извор, общ.Ардино, обл.Кърджали.

23.

"ТЕДО ПЛЮС" ЕООД

"Закупуване на оборудване за съществуващи стаи за гости в имот, находящ се в с.Бял Извор, общ.Ардино, обл.Кърджали".

24.

ЕТ"ТАНИ – Танер Делимехмедов"

"Изграждане на автомивка и закупуване на оборудване в УПИ – II от кв.78, кв. ''Къпина'' по ПУП на гр.Ардино",общ.Ардино,обл.Кърджали

25.

"МОЛЛОВ 393" ООД

"Изграждане на сграда за обществено обслужване I-ви етап – закусвалня с баничарница и закупуване на оборудване в УПИ XII – 870, кв.26 по регулационния план на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали"

26.

"Нур–Джан" ЕООД

"Реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости с търговски обект и закупуване на оборудване, находяща се в с. Търносливка, общ. Ардино, обл. Кърджали".

27.

"Персенски" ООД

"Закупуване на оборудване за млекопреработвателно предприятие "Мандра Жълтуша'' в общ. Ардино, обл. Кърджали''.

28.

ОБЩИНА АРДИНО

"Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. ''Бреза'', гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали".

29.

“Народно читалище ''Прогрес – 1956"

"Подобряване условията за ефективно функциониране на Народно читалище ''Прогрес – 1956", с. Ябълковец'', общ. Ардино, обл. Кърджали.

30.

"Екзотик инвестмънт" ЕООД

"Развиване на туристическа дейност чрез инвестиране в моторни превозни средства за всички видове терени'', с. Ябълковец, общ. Ардино, обл. Кърджали.

31.

ЕТ „ИНКОМЕРС – Димитър Харбалиев”

"Подобряване на инфраструктурата и модернизиране на семеен хотел ''Детелина'' чрез закупуване на оборудване и обзавеждане, находящ се в УПИ –I, квартал 1 по частична регулация на гр. Ардино, кв. Бостанджиите", общ. Ардино, обл. Кърджали.

 

 


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013