Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
Документ
1. Финансов план към Стратегията за ВОМР
2. Сключени договори през периода декември 2015 - май 2016 г.
3. Процедурен наръчник
4. Индикативно разпределение на средствата по мерки и години
5. Мерки СМР
6. Длъжностна харектеристика на асистент
7. Длъжностна харектеристика на изпълнителен директор
8. Длъжностна харектеристика на експерт по прилагане дейностите по СМР
9. Длъжностна харектеристика на счетоводител
10. Автобиография
11. Протокол от Заседание на УС на СНЦ „МИГ - Ардино”-22.03.2011г.
12.

Списък на членовете на колективния върховен орган и управителния орган на СНЦ „МИГ - Ардино”

13.

СЪОБЩЕНИЕ

14.

Информация за СНЦ „МИГ - Ардино” и Стратегията за местно развитие за територията на община Ардино

15.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2012 Г. ПО СМР НА СНЦ „МИГ – АРДИНО”

16.

Информационен бюлетин брой 1/2012г.

17.

Информационен бюлетин брой 2/ юли-декември 2012г.


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013