Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица
Регистър на обществените поръчки
Списък на физическите и юридическите лица, с които СНЦ "МИГ-Ардино" има сключен договор - от 07 април 2015г.
Договор с Фондация „Разпространение на знания и социални дейности – АВИЦЕНА” - от 07 април 2015г.
Договор №5/421 с "ИМА БАЛКАНИ" ЕООД - от 08.09.2014 г.
Договор №6/421 с "ИМА БАЛКАНИ" ЕООД - от 08.09.2014 г.
Договор №10 с Фондация „Разпространение на знания и социални дейности – АВИЦЕНА” - от 07.08.2014 г.
Договор №12 с „ЕВРО ПАРТНЪРС КОНСУЛТ” ООД - от 19.08.2014 г.
Договор за доставка с „Кале ауто” ООД - от 04.10.2013 г.
Протокол за оценка на оферти на комисия назначена със Заповед № 04 от 27 . 02.2015 г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и форум за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери , по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” - от 07 март 2015г.
Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и форум за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери , по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.”
Протокол за оценка на оферти за участие в процедура за вълзагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проект за съвместни действия с Местни инициативни групи /МИГ-и/ от о.Сардиния, Италия” - от 20 Август 2014г.
Протокол за оценка на оферти за участие в процедура за вълзагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвания за инвестиционни намерения, потенциала за развитие, анализ и оценка на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни инициативни групи, придобиване на уменния и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.” - от 19 Август 2014г.
Протокол за оценка на оферти за участие в процедура за вълзагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенифициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” - от 07 Август 2014г.
Публична покана с предмет: „Разработване на проект за съвместни действия с Местни инициативни групи /МИГ-и/ от о.Сардиния, Италия” - от 06 август 2014г.
Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвания за инвестиционни намерения, потенциала за развитие, анализ и оценка на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни инициативни групи, придобиване на уменния и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.” - от 06 август 2014г.
Публична покана с предмет: „Извършване на предпроектни проучвания и изследвания за изпълнение на проект за подготвителна техническа помощ с Местни инициативни групи/ МИГ-и/ от о.Сардиния, Италия” - от 06 август 2014г.
Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенифициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” - от 25 юли 2014г.

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013