Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[25 Октомври 2013]

П О К А Н А


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на сдружението на 02.12.2013 г. от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31/в залата на ОбС - Ардино/, при следния дневен ред:

1.Приемане на нови членове на сдружението.
2.Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на УС.
3.Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на УС.
4.Избор на нов УС за мандат от пет години.
5.Избор на Председател за мандат от пет години.
6.Приемане на решение за удължаване на срока на СМР, съгласно проекта на изменение на Наредба 23 на МЗХ;
7.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 ч.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на Сдружението - Ардино, ул.„Пирин” № 20.Дата: 25.10.2013 г.

Град Ардино

Председател: Изет Шабан

Новината е посетена: 1110 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013