Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[04 Април 2012]

П О К А Н А


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНО"П О К А Н А


СНЦ «МИГ – Ардино» уведомява, че в сградата на общинска администрация  – Ардино, «ЗАЛА НА СЪВЕТНИКА» ще се проведе интервю с външни експерти-оценители преминали успешно проверката за административно съответствие и допустимост, на следните дати:Дата и час на провеждане на събеседването

Трите имена на експерта

 

 

17.04.2012г. от 13.00часа

Петя Харалампиева Георгиева

инж. Васка Николова Каптебилова

Величка Кръстева Костадинова

инж. Слава Тодорова Бахчеванска

Величко Йорданов Йорданов

Станимир Иванов Кискинов

Иванка Янкова-Мизинева

Валентина Минчева Фиданова

 

 

18.04.2012г. от 13.00часа

Зорица Димитрова Ставрева

Росица Маринова-Кулелиева

Ема Фиданова Енева

Здравко Хариев Сечков

Милена Русева

Петя Желязкова Димитрова

Пламен Маринов Чингаров

Димитър Илиев Георгиев

 

 

19.04.2012г. от 13.00часа

Васил Зарков

Мая Минчева Орманова

Красимира Боюклиева-Кубинска

Станимир Димитров Стойчев

Надя Стефанова Грудева

Евдокия Василева Георгиева

Борислава Александрова Младенова

Виолета Николова

С уважение,
ИЗЕТ ШАБАН
Председател на УС на СНЦ „МИГ – Ардино”

Новината е посетена: 1635 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013