Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[02 Април 2012]

График за провеждане на информационни срещи


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНО"


Утвърдил:
/Изет Шабан – Председател на УС/


График за
Провеждане на информационни срещи
относно периода, условията, реда и необходимите документи за кандидатстване със  заявления за подпомагане по мерките от Стратегията за местно развитие 2010-2015
на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
в изпълнение на Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. 

Дата и час

Обхванати населени места

Място на провеждане

1

09.04.2012г. от 10.30ч.

с.Горно прахово – обхващащ селата: Горно прахово, Долно прахово, Башево, Чернигово

В салона на читалище „ЛЪЧ” в Горно прахово

2

09.04.2012г. от 14.30ч.

с.Млечино – обхващащ селата: Млечино, Богатино, Червена скала, Хромица и Левци

В салона на читалище „Любен Каравелов” в село Млечино

3

10.04.2012г. от 10.30ч.

с.Чубрика – обхващащ селата: Чубрика, Ябълковец, Синчец, Ленище, Гърбище

В салона на читалище ”Климент Охридски” в село Чубрика

4

10.04.2012г. от 14.30ч.

с.Боровица – обхващащ селата: Боровица, Брезен, Сухово, Голобрад, Китница, Любино и Русалско

В залата на младежки дом с. Боровица

5

11.04.2012г. от 10.30ч.

гр. Ардино – обхващащ населените места: гр.Ардино, селата Правдолюб, Кроячево, Светулка, Ахрянско

В залата на общински съвет - гр.Ардино

6

11.04.2012г. от 14.30ч.

Бял извор - обхващащ населените места: Бял извор, Срънско, Зака, Стояново, Мусево, Паспал, Гарване, Диамандово

В залата на читалище „Пробуда” в село Бял извор

7

12.04.2012г.от 10.30ч.

Жълтуша - обхващащ селата: Седларци, Еньовче, Главник

В залата на Читалище „ Родопска искра” в село Жълтуша

8

12.04.2012г. от 14.30ч.

Падина

В залата на читалище „Митко Палаузов” в село Падина


Изготвил:
/Хафизе Мюмюн – Изп.директор/


Новината е посетена: 1181 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013