Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[23 Октомври 2023]

ОБЯВА


ОБЯВА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“

КАНИ

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

процедура BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ”,

чрез

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  при следните условия:

I. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

- Общини Ардино и Джебел

- ЮЛНЦ, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

- Читалища - за дейности, свързани с културния живот;

- МИГ Ардино – Джебел е допустим получател на финансова помощ.

 

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

- Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и бит, кулинария, традиции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, ритуали и тяхното документиране с изработване филми клипове, каталози със снимков материал, информационни материали,  сбирки / например сбирки от носии, вещи от бита, инструменти и пособия характерни за определен занаят и др./

- Популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство посредством организиране възстановка на обичаи/ ритуали, организиране на приготвяне и дегустация на местна кухня, концерти, временнни и постоянни изложби и експозиции, организиране на местни празници – събори, панаири и др.

- Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж. Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната среда и екотуризъм. Организиране на семинари, лекции, мероприятия за промотиране опазването на природните ресурси /вода, почви и др./, местата по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране почистване от ТБО  на плажове, територии извън населените места и др.

- Организиране на демострационни събития, арт събития и фестивали представящи наследството на територията и с потенциал за привличане на туристи, състезания и др.

 

III. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Материални и нематериални активи за:

- Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта;

- Разходи за командировки на територията на МИГ;

- Разходи за материали, консумативи;

- Разходи за закупуване на оборудване  – до 20% от общата стойност на допустимите разходи;

- Разходи за наем на помещения и апаратура;

- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др. Разходи за семинари, срещи и други подобни;

- Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1. Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента ангажимент;

2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото плащане.

 

IV. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

  • Първи срок: от 23.10.2023г. до 17:00 часа на 30.11.2023г. (Бюджетът за първи период на прием е 100 000.00 лева);
  • Втори срок: от 22.01.2024г. до 17:00 часа на 23.02.2024г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg.

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg http://www.mig-ardino.bg/

V. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

 

Бюджет на процедурата за първи период на прием е:  100 000.00 лева

За втори прием ще се използват остатъчни средства  след приключване на първия, в случай че са налични такива.

 

Минимален и максимален размер

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на  2 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата равностойност на 40 000 лева

Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 % - когато получател е публично лице – община или читалище;

- до 70 %  - когато получател е ЮЛНЦ и СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.

 

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 40 000 лева.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

      

VI.КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

 

1. Ползите и резултатите от изпълнението на проекта обхващат повече от 1 населено място на територията на МИГ Ардино – Джебел;

20 т.

2. Проектът обхваща брой преки/непреки ползватели от местната общност на територията на МИГ:

 

- до 500 брой

- от 501 до 1500  брой

- над 1501 брой

 

15 т.

 

5 т.

10 т.

15 т.

 

 

3. Проектът доказва устойчивост и мултиплициране на дейностите

20 т.

4. Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи (до 29 г.), или жени от територията на МИГ.

10 т.

 

Максимален брой точки

65 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

 

VII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

http://www.mig-ardino.bg/

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

  • На е-мейл: migardino@yahoo.com
  • В офиса на Сдружението, находящ се на адрес:гр.Ардино, ул.“София“ №12,ет.1;

 

От следните лица :

  • Хафизе Чауш – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата

 

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във формат .pdf.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

До приключването на работата на Комисията за подбор на проектни предложения кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Новината е посетена: 858 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013