Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[04 Септември 2023]

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с проведено Обществено обсъждане от 05.09.2022г. до 14.09.2022г. на процедура BG06RDNP001-19.386 - „МИГ Ардино - Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство" от СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел", уведомяваме всички заинтересовани лица, че на обявените дати за кандидатстване не са осъществени приеми, тъй като нямаше готовност за кандидатстване с проектни предложения от страна на допустимите бенефициенти по мярката.

Съгласно Решение на УС на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел", обявените срокове за кандидатстване в Общественото обсъждане се актуализират, както следва:

  • Първи срок: от 23.10.2023г. до 17:00 часа на 30.11.2023г. (Бюджетът за първи период на прием е 100 000.00 лева);
  • Втори срок: от 22.01.2024г. до 17:00 часа на 23.02.2024г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Бюджетът по процедурата е 100 000,00 лева.

В Насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.386 - „МИГ Ардино - Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство", публикувани в Общественото обсъждане не са извършвани други промени.

След обявяване на прием по процедурата пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване ще бъде публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg;

http://www.mig-ardino.bg/.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. СЪОБЩЕНИЕ
Новината е посетена: 1301 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013