Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[18 Януари 2023]

ПОКАНА


П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 17.01.2023г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 22.02.2023г.(сряда) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел” за 2022г.
 2. Финансов отчет на СНЦ „МИГ Ардино- Джебел” за 2022г.
 3. Приемане на програма за дейността на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел” за 2023г.
 4. Приемане на бюджет/Финансов план/ за 2023г.
 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет
 6. Освобождаване от длъжност членовете и Председателя на Управителния съвет
 7. Избор на управителен съвет
 8. Избор на Председател
 9. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по реда на Условия за кандидатстване  за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по процедура №BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
 10. Изменение и допълнение на Устава на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“
 11. Изключване и приемане на нови членове
 12. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 ч.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на Сдружението – гр. Ардино, ул.„София” № 12.

Дата:18.01.2023г.                                                       Председател на УС: Изет Шабан

град Ардино     

Новината е посетена: 462 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013