Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[28 Ноември 2022]

ОБЯВА


Програма за развитие на селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.667- МИГ Ардино – Джебел - мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  при следните условия:

I.ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Земеделски производители (Физически и Юридически лица), регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които имат миниум Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро. ЮЛ трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията и следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ; Изискването не се прилага за кандидати създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г. 

3.Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ(т.е. на територията на Общините  Ардино и Джебел)

4.Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на земеделските стопани чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.          

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Инвестиции в материални и нематериални активи в новосъздадени и съществуващи земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към  инвестиции, свързани с:

- Инвестиции за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

- Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

-   Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

-  Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

- Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

-  Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

- Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

III. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

В съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Материални активи:

- Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.

- Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.

- Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

- Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

- Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. 

- Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.

Нематериални активи:

- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Тези разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

-  Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

- Закупуване на софтуер;

- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като: Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

IV. КРАЕН СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедура BG06RDNP001-19.667 „МИГ Ардино – Джебел - Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е със следните срокове за подаване на проектни предложения както следва:

 • Първи срок: приключен;
 • Втори срок: от 28.11.2022г. до 17:00 часа на 03.01.2023г. (Бюджет: 73 076,48 лв. - остатъчни средства след първи срок за кандидатстване).
 • Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg.
 • Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

http://www.mig-ardino.bg/

V. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ за първи прием по процедурата е в размер на  73 076,48 лева.

VI. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 5 000 лева;
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 104 394,97 лева.
 • Максималният размер на субсидията /БФП/ по проект не може да надхвърля 73 076,48 лева.

Интензитет на финансовата помощ: финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

1. За проекти представени от млади земеделски* стопани финансовата помощ се увеличава с 10 %;

2. За проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони**, като най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район помощта се увеличава с 10 %.

*млади земеделски стопани са лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета.

**необлагодетелстван район се определя съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.).

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ и на двете условия не може да бъде повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

VII.КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

1

Проекти със стойност:

 

1.1

Проекти на стойност от 10 000 лева – до 50 000 лева

15 т.

1.2

Проекти на стойност от 50 001 лева – до 140 000 лева

20 т.

1.3

Проекти на стойност над  140 001 лева

10 т.

2

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство

15 т.

3

Проектът съдържа дейности водещи за опазването на околната среда и/или устойчиво използване на ресурсите

15 т.

4

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност за земеделското стопанство

10 т.

5

Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството /"Иновации" са: иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг

10 т.

6

Проекти на млади земеделски стопани – до 40г. и/или жени

10

7

Проекта създава допълнителни работни места в стопанството:

 

7.1

– мин. 1 

10 т.

7.2

–  2 и над 2

20 т.

Максимален брой точки

100 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

VIII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

http://www.mig-ardino.bg/

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

 • На е-мейл: migardino@yahoo.com
 • В офиса на Сдружението, находящ се на адрес:гр.Ардино, ул.“София“ №12,ет.1

От следните лица :

 • Хафизе Чауш - изпълнителен Директор на МИГ Ардино - Джебел - телефон: 036514153;

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във указания формат.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за подбор на проекти и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за подбор на проекти със съответните права.

Новината е посетена: 614 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013