Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[05 Септември 2022]

Обществено обсъждане


Обществено обсъждане на документация по процедура BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ”, чрез ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява за обществено обсъждане  Проект  на Насоки за кандидатстване с проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основни цели при прилагането на Mярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” са: 

  • Повишаване информираността на населението за богатството на местното културно-историческо и природно наследство;
  • Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване на културното наследство и природни дадености/ресурси;
  • Популяризиране на културно-историческото и природно наследство посредством организиране на различни събития в подкрепа на удължаване на туристическия сезон 

Очаквани резултати:

  • Да бъдат организирани две активни граждански групи за опазване и популяризиране на природното и културно-историческото наследства на територията;
  • Демонстрационните събития/арт събития/фестивали/изложби да бъдат посетени от 1500 души.

Ще се подпомагат само проекти в обществена полза и реализирането на проектните дейности не носят приход на бенефициентите.

Допустими кандидати:

1. Общини Ардино и Джебел

2. ЮЛНЦ, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

3. Читалища - за дейности, свързани с културния живот;

4. МИГ Ардино – Джебел е допустим получател на финансова помощ.

Дейности , допустими за финансиране:

- Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и бит, кулинария, традиции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, ритуали и тяхното документиране с изработване филми клипове, каталози със снимков материал, информационни материали,  сбирки / например сбирки от носии, вещи от бита, инструменти и пособия характерни за определен занаят и др./

- Популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство посредством организиране възстановка на обичаи/ ритуали, организиране на приготвяне и дегустация на местна кухня, концерти, временнни и постоянни изложби и експозиции, организиране на местни празници – събори, панаири и др.

- Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж. Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната среда и екотуризъм. Организиране на семинари, лекции, мероприятия за промотиране опазването на природните ресурси /вода, почви и др./, местата по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране почистване от ТБО  на плажове, територии извън населените места и др.

- Организиране на демострационни събития, арт събития и фестивали представящи наследството на територията и с потенциал за привличане на туристи, състезания и др.

Допустими разходи за финансиране :

Материални и нематериални активи за:

- Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта;

- Разходи за командировки на територията на МИГ;

- Разходи за материали, консумативи;

- Разходи за закупуване на оборудване  – до 20% от общата стойност на допустимите разходи;

- Разходи за наем на помещения и апаратура;

- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др. Разходи за семинари, срещи и други подобни;

- Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1. Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента ангажимент;

2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото плащане.

Краен срок за подаване на проектните предложения:

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

1/ Първи срок: 17:00 часа на …2022 – …2022г., (Бюджетът за първи период на прием е 100 000.00 лева).

2/ Втори срок:  17:00 часа на …2022 – ….2022г., (в случай че са налични остатъчни средства от  първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Финансови параметри:     

Финансови параметри

Бюджет на процедурата за първи период на прием е:  100 000.00 лева

За втори прием ще се използват остатъчни средства  след приключване на първия, в случай че са налични такива.

Минимален и максимален размер

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на  2 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата равностойност на 40 000 лева

Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 % - когато получател е публично лице – община или читалище;

- до 70 %  - когато получател е ЮЛНЦ и СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 40 000 лева.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура  BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”  се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:00ч. на ....2022г. (включително) на следната електронна поща: migardino@yahoo.com

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Новината е посетена: 568 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013