Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[17 Май 2021]

ОБЯВА


СНЦ „МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА СИ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР.

1.Минимални  изисквания:

1.Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

2.Професионален стаж най-малко две години;

3. Наличие на опит в реализирането на проект, програма или стратегия, финансирани от ЕС или други международни донори;

4. Да има отлична компютърна грамотност: да работи с офис пакет на Microsoft Office и интернет;

5. Да има отлични комуникативни умения, умения за планиране и организиране на собствената работа и работа в екип;

6. Други умения и компетенции:

 • Ползване на английски език е предимство;
 • Възможност за започване на работа по обявената позиция на пълен работен ден в изнесения офис на Сдружението, находящ се в гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 74.
 • умения за разработване на бизнес план;
 • способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите
 • отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение
 • Шофьорска книжка.

 

2. Преки задължения

 1. Подпомага Изпълнителния директор при организиране и осъществяване дейностите по реализацията на стратегия за ВОМР;
 2. Изготвя проекти на необходимите документи във връзка с провеждане на процедури по подбор на проекти към стратегията за ВОМР на сдружението – указания и образци на документи за кандидатстване за всяка мярка, покани за подбор на проекти, заявления, документация и др. в съответствие с изискванията на нормативната уредба и одобрената Стратегия за ВОМР;
 3. Подпомага дейността на комисията за избор на проекти към Стратегията за ВОМР;
 4. Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на техните проекти, в рамките на своята компетенция и подпомага методически получателите на финансова помощ;
 5. Осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е предвидено в процедурата за подбор на проекти, в нормативен акт или в споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР или договора за предоставяне на финансова помощ;
 6. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на съответната програма и за изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
 7. За проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, в това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна информационна система, която е функционално свързана с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 - 2020 г. (ИСУН 2020);
 8. За проектите по останалите програми въвежда в ИСУН 2020 информация за проектите в съответствие с правилата на съответната програма;
 9. Подготвя отчети и информация до изпълнителния директор във връзка  дейността на сдружението по изпълнението на стратегия за ВОМР;
 10. Осъществява оперативен мониторинг по изпълнение на проектите и спазване условията по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ и периодично информира изпълнителния директор за резултатите от дейността си;
 11. Представя на изпълнителния директор до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР;
 12. Извършва други дейности, възложени му от изпълнителния директор на сдружението.
 13. Изпълнява задължения, описани в Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 14. Изпълнява задължения, описани в Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

3.Сдружението предлага:

- Възнаграждение на срочен трудов договор на пълен работен ден.

- Добри условия на труд.

- Възможност за пътуване.

- Възможност за професионално развитие.

 

4.Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от трудова и/или служебна, и/или осигурителна книжка, копия на трудови или граждански договори;
 • Копие от диплом за завършено висше образование;
 • Документи, доказващи опита в реализирането на проекти

Документи ще се приемат до 17,00 часа на 18.06.2021 година в офиса на Сдружението на адрес: гр.Ардино, ул.“София“ №12

Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност в съответствие със ЗЗЛД.

С одобрените по документи  кандидати ще се проведе събеседване в заседателната зала на Сдружение „МИГ Ардино - Джебел“ в гр.Ардино, ул.“София“№12.

Допълнителна информация може да получите на тел. 03651/4153.

Новината е посетена: 854 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013