Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[23 Септември 2020]

Обществено обсъждане


Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура  BG16RFOP002-2.072 чрез подбор на проектни предложения по мярка 001-1 „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“

СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2.072 чрез подбор на проектни предложения по мярка 001-1 „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migardino@yahoo.com  в срок до 30.09.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Обява
2. Условия за кандидатстване
3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване
4. Документи за информация към Условията за кандидатстване
5. Условия изпълнение на проекти.docx
6. Приложения към условията за изпълнение

Новината е посетена: 606 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013