Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[27 Април 2020]

ОБЯВАОБЯВА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“

КАНИ

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По процедура  BG06RDNP001 – 19.028 – МИГ Ардино – Джебел мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по  трети прием по процедура  BG06RDNP001-19.028 - МИГ Ардино – Джебел мярка 7.2 – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  при следните условия:

I. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Общини Ардино и Джебел за всички дейности, при условия:

 • да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община и да са съгласувани със Стратегията за местно развитие;
 • Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване.

2. ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ( територията на Общините Ардино и Джебел)

3. Читалища - за дейности, свързани с културния живот.

4. МИГ Ардино – Джебел е допустим получател на финансова помощ, ако:

 • проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза; 
 • никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта;
 • не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

МИГ може да получи до 10% от бюджета по ЕЗФРСР, определен в СВОМР.

Всички проекти, представени по тази мярка следва да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи (вкл. анализ разходи и ползи).

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях;
 • Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ Ардино – Джебел

III. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Закупуване и или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и др.
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

IV. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 • Първи срок: Приключил;
 • Втори срок: Приключил;
 • Трети срок: от 27.04.2020г. до 17:00 часа на 01.06.2020г., с бюджет по приема 320 175,18 лева.

Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://www.mig-ardino.bg/

V. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по трети прием по процедурата е в размер на  320 175,18 лева.

VI. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 • Максималният размер на БФП за един проект не може да надвишава 390 000 лева;
 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
 • Минимален размер на БФП за проект – 10 000 лева;
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект:
 • 390 000 лева за проекти на общините;
 • 200 000 лева за проекти на неправителствени организации и читалища.
 • Максималният размер на финансовата помощ за проект на МИГ Ардино – Джебел е в размер до 10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.

Интензитет на финансовата помощ

 • 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Ардино – Джебел когато проектът не генерира приходи;
 • Когато проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи.
 • Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро за един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 390 000 лева

VII.КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

1

Проектът обхваща повече от 1 населено място на територията на МИГ Ардино – Джебел,  когато получател на помощта е община, и/или ползите и резултатите по проекта обхващат повече от едно населено място.  

20т.

2

Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на МИГ Ардино – Джебел;

15т.

3

Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната общност на територията на МИГ:

 

3.1

до  500 брой

10т.

3.2

от 501 до 1500  брой

15т.

3.3

над 1501 брой

20т.

4

Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ ползвателите/ социални или публични партньори/ местни институции и др. за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата.

10т.

5

Проекти съдържащи дейности за повишаване на енергийната ефективност

10т.

6

Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи ( до 29 г.), или жени от територията на МИГ.

10т.

 

Максимален брой точки

85 т.

 

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

 

VIII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

http://www.mig-ardino.bg/

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

 • На е-мейл: migardino@yahoo.com
 • В офиса на Сдружението, находящ се на адрес:гр.Ардино, ул.“София“ №12,ет.1

От следните лица :

Хафизе Чауш – изп. Директор на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ – GSM 0882289860

Юджел Шакир – Експерт по прилагане СВОМР - GSM 0877728833

Вейсел Акиф – Асистент - GSM 0887046895

 •  В изнесения офис, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Еделвайс“ №74,ет.1

от  Бюлент Халибрям Ахмед – Експерт по прилагане СВОМР – GSM 0883333089

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във формат .pdf.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

До приключването на работата на Комисията за подбор на проектни предложения кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Новината е посетена: 400 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013