Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[01 Юни 2016]

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО


УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО,

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0062”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз с Бенефициент Община Ардино съвместно с Партньори СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ и Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“


ВИ КАНИМ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР,
който ще се проведе на 13.06.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ардино, находяща се на адрес: гр.Ардино, ул.“Бели брези“ №31, ет.2 по следната програма:
10.00 – 10.20 ч.- Регистрация на участниците
10.20 – 10:40ч. – Откриване, етап на изпълнение и основни цели на проекта. Презентация „Първи стъпки в кариерата“
10.40 –12.00ч. – Кратко въведение относно работното място – документи,условия,права и задължения на работодател и работник.
12.00– 12.30ч. - Почивка /кафе пауза и кетъринг/
12.30 – 14.00ч.- Изготвяне на документи за кандидатстване за работа- Автобиография и Мотивационно писмо. Представяне пред работодател - интервю
14.00 – 14.20ч. -Въпроси, отговориНАСКО КИЧУКОВ
Ръководител проектПроектът BG05M9OP001-1.002-0062 ”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз

Новината е посетена: 988 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013