Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[01 Юли 2016]

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО


УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО,

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0062”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз с Бенефициент Община Ардино съвместно с Партньори СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ и Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“
ВИ КАНИМ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН,
който ще се проведе на 15.07.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ардино, находяща се на адрес: гр.Ардино, ул.“Бели брези“ №31, ет.2 по следната програма:
10.00 – 10.20 ч.- Регистрация на участниците
10.20 – 10:40ч. – Кратко представяне на проекта, дейности и условия за участие
10.40- 11.15ч. – Възможности за обучение и заетост, осигурени по програми с подкрепата на Дирекция „Бюро по труда“
11.15 – 11.30ч. - Почивка /кафе пауза и кетъринг/
11.30 – 13.00ч.- Въпроси, отговори и време за разговори и запознанства между представителите на образователните институции, местния бизнес и местната власт и участниците в целевата група.
Организираната среща между работодатели, представители на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Ардино и представители на образователни институции и обучаващи центрове от една страна и неактивни младежи от общината, от друга, има за цел предоставяне на непосредствена възможност за диалог между лицата предоставящи и търсещи работа, както и възможности за обучение, включително и презентация на възможности за получаване на безвъзмездна помощ по различни мерки, финансирани от ЕС и националния бюджет. Събитието е отворено за водене на дискусии и дебати по теми, касаещи младежите.

НАСКО КИЧУКОВ
Ръководител проект


Проектът BG05M9OP001-1.002-0062 ”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз

Новината е посетена: 877 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013