Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[13 Януари 2016]

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛНа основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 12.01.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Ардино” (СНЦ „МИГ – Ардино”), свиква Общо събрание на Сдружението на 15.02.2016г.(понеделник) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:
1. Изключване и приемане на нови членове
2. Отчет за дейността на СНЦ „МИГ – Ардино” за 2015г.
3. Финансов отчет на СНЦ „МИГ – Ардино” за 2015г.
4. Приемане на програма за дейността на СНЦ „МИГ – Ардино” за 2016г.
5. Приемане на бюджет/Финансов план/ за 2016г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет
7. Освобождаване от длъжност членовете и Председателя на Управителния съвет
8. Избор на нов управителен съвет за нов мандат
9. Избор на Председател за нов мандат
10. Промяна на наименованието на Сдружението
11. Изменение и допълнение на Устава на Сдружението
12. Промяна на адреса на Сдружението
13. Разни


При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 ч.


Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на Сдружението – гр. Ардино, ул.„Пирин” № 20.Дата:13.01.2016г.
Председател на УС: Изет Шабан
град Ардино

Новината е посетена: 1163 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013