Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
















  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[17 Февруари 2015]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


„Организиране и провеждане на обучения и форум за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери , по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.”, със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Обучение на ЗАП/УС/ Бенефициенти – общо 7 души в чужбина с цел обмяна на опит и добри практики при прилагането на СМР.

Обособена позиция №2: Обучение на ЗАП и УС на тема „Разработване на процедури за изпълнение на СМР” за 3/три/ дни на общо 11 души;

Обособена позиция №3: Обучение на ЗАП и УС на тема „Разработване и управление на СМР” за 3/три/ дни на общо 11 души.

Обособена позиция №4: Oбучениe на ЗАП/УС към СНЦ „МИГ – Ардино” на тема: „Разработване на индикаторите на СМР” за 2 /два/ дни на общо 11 души.

Обособена позиция №5: Организиране и провеждане на форум Лидер за 50 души.

Обособена позиция №6: Организиране и провеждане на информационна кампания в седем населени места от територията на МИГ за оповестяване на резултатите от прилагането на СМР.

Обособена позиция №7: Обучение за стимулиране на предприемачеството. Еднодневни 2 броя обучения като всяко за 25 души.

Обособена позиция №8: Организиране на обучение за местни лидери за повишаване на обществената активност на територията и изграждане на партньорски мрежи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документация за участие
Новината е посетена: 1738 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013