Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[05 Октомври 2009]

ПАРТНЬОРСТВОТО С ПОДХОДА ЛИДЕР - ГАРАНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


На 3 и 4 октомври се проведоха две обучения в рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциална местна инициативна група на територията на община Ардино” No: 431-2-03-05, Договор РД 50-188/03.06.09. Те бяха проведени в залата на Общинския съвет на Община Ардино като лектор бе Надя Бонева.

Първото обучение имаше за цел да се повиши капацитета на представители на общинската администрация, бизнеса, неправителствените организации, както и хора с изявено обществено присъствие от община Ардино за разширяване на техните  знания  и умения за прилагане на от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бяха представени и стъпките за кандидатстване по мерките на ПРСР. Участниците бяха запознати и с подхода Лидер неговите основни характеристики и принципи на прилагане.

Второто обучение бе насочено към идентифициране и повишаване на капацитета на местни лидери за създаване на Местна инициативна група. Особено активни бяха представителите на местния бизнес. Голям интерес бе проявен към специализирани обучения по подготовка на проекти, финансиране на проекти в областта на алтернативния туризъм.

Предложени бяха примерни теми за всички обучения в рамките на проекта, както следва:  • Месец Ноември: Създаване на МИГ. Управление на МИГ. Органи на управление

  • Месец Декември: Стратегическо планиране. Основни елементи на Стратегията за местно развитие

  • Месец Януари: Въвличане на местните общности в създаване на Стратегия за местно развитие.

  • Месец Февруари: Проектен цикъл. Подготовка на проект. Бюджет на проект

  • Месец Март: Оценка и мониторинг на проекти. Създаване на комисии за оценка на проекти, мониторинг и контрол.

  • Месец Април: НПО – основни цели, функции, финансиране.

  • Месец Май: Подготовка на Заявление за кандидатстване по мярка 4.1

  • Месец Юни: Подготовка на Заявление за кандидатстване по мярка 4.1


Експертите от офиса на проекта изразиха надежда за  по-голяма активност от жителите на община Ардино, както и предложения за разширяване на темите или провеждане на специализирани обучения по прилагане на Подхода Лидер. За повече информация и заявки за участие, както с конкретни теми можете да се обръщате към :

Изет Шабан, Град Ардино, ул. „Пирин”20 или към Велислава Косова;

Тел.:0888 873 485 – Изет Шабан, 0896807820 – Велислава Косова.

Новината е посетена: 1219 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013