Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[12 Ноември 2013]

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ


СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).
ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА СИ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Изисквания към кандидатите:

• Висше образование, с професионална област - инженер, икономист, филолог, хуманитарна насоченост, др.
• Професионален опит най-малко 5 години
• Hаличие на управленски опит най-малко две години
• Наличие на опит в реализирането на проекти
• Владеенето на английски език – писмено и говоримо е предимство
• Компютърна грамотност
• Познаване на законодателството свързано с Програмата за развитие на селските райони и програми и инициативи на Европейския Съюз
• Шофьорска книжка
• Възможност за командировки в страна и в чужбина


Преки задължения:
• Организира и ръководи пряко дейността на сдружението;
• Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на сдружението;
• Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и съпътстват основния предмет на дейност на сдружението;
• Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на сдружението и изпълнението на СМР;
• Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира изпълнението им;
• Експертно участие в проекти на сдружението;
• Подготовка на проекти и проектни предложение от името на сдружението;
• Подготовка на оферти, договори, допълнения към договори, както и други документи свързани с тяхното изпълнение;
• Изучаване, анализиране, разработване и предлагане на решения при разрешаването на проблеми, свързани с управлението на разработваните проекти;
• Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на техните проекти, в рамките на своята компетенция;
• Участие в работни срещи, мисии, командировки, заседания, обучения;
• Провеждане на обучение - вътрешни за сдружението и за външни лица;
• Подготовка на представителни материали и информация за сдружението;
• Участва в информационната и организационната дейност на сдружението;
• Извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към СМР;
• Изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор на проекти към сдружението, в областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;
• Информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;
• Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с изрично упълномощаване от председателя на УС на сдружението;
• Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;
• Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;
• Представя до управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие;
• Информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;
• Подготвя и внася за одобрение в МЗХ заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за всяка следваща календарна година, съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ;
• Подготвя заедно със счетоводителя и внася за одобрение на управляващия орган на ПРСР заявка за одобрение на извършените дейности и разходи за всеки отчетен период, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. На МЗХ;
• Отговаря за съхранението на всички документи, свързани с дейността на сдружението в продължение на 5 години след окончателното изплащане на финансовата помощ по СМР;
• Подготвя тръжна процедура и предлага на управителния съвет избор на застраховател на всички материални активи, предмет на подпомагане от ПРСР, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ.


Сдружението предлага:

Отлично възнаграждение на срочен трудов договор (до завръщане на титуляра) на пълен работен ден.
Много добри условия на труд.
Възможност за пътуване в страната и чужбина.
Възможност за професионално развитие.

Ако отговаряте на посочените условия, можете да изпратите Вашата автобиография (по образец) на български език и снимка, и мотивационно писмо на адрес : град Ардино, ул. „Пирин”20 до 22.11.2013 г.
Образец на автобиография може да изтеглите от интернет страницата на „Сдружението” на адрес: www.mig-ardino.bg
Посочва се референтния номер на обявата.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите Ви ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност в съответствие със ЗЗЛД.

Посетено: 3806 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013