Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
СЪОБЩЕНИЕ
[04 Септември 2023]
Във връзка с проведено Обществено обсъждане от 05.09.2022г. до 14.09.2022г. на процедура BG06RDNP001-19.386 - „МИГ Ардино - Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство" от СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел", уведомяваме всички заинтересовани лица, че на обявените дати за кандидатстване не са осъществени приеми, тъй като нямаше готовност за кандидатстване с проектни предложения от страна на допустимите бенефициенти по мярката.
ОБЯВА
[24 Юли 2023]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел" обявява първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино - Джебел - мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел"
СЪОБЩЕНИЕ
[15 Юни 2023]
Във връзка с проведено Обществено обсъжданеот 16.11.2022г. до 25.11.2022г. напроцедура BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино – Джебел - мярка 6.4„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Ардино – Джебел“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че на обявените дати за кандидатстване не са осъществени приеми,
ПОКАНА
[18 Май 2023]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 17.05.2023г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 21.06.2023г.(сряда) от 18:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:
ПОКАНА
[18 Януари 2023]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 17.01.2023г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 22.02.2023г.(сряда) от 17:00 часа, в град Ардино.
ОБЯВА
[28 Ноември 2022]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.667- МИГ Ардино – Джебел - мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
Обществено обсъждане
[16 Ноември 2022]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява за обществено обсъждане процедура BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино - Джебел - Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
Обществено обсъждане
[05 Септември 2022]
Обществено обсъждане на документация по процедура BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013