Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
Обществено обсъждане
[23 Септември 2020]
Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.072 чрез подбор на проектни предложения по мярка 001-1 „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“
ОБЯВА
[30 Юли 2020]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по процедура BG06RDNP001-19.259 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 8.6 - „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”
ОБЯВА
[06 Юли 2020]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява трети прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино – Джебел чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ОБЯВА
[01 Юни 2020]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.387 - МИГ Ардино – Джебел - мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел“ чрез ПРСР 2014 - 2020г.
ОБЯВА
[27 Април 2020]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по трети прием по процедура BG06RDNP001-19.028 - МИГ Ардино – Джебел мярка 7.2 – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
ОБЯВА
[01 Април 2020]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.259 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 8.6 - „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. при следните условия:
ОБЯВА
[21 Февруари 2020]
за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“
ПОКАНА
[18 Февруари 2020]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино- Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), наричано по-нататък „Сдружението” и във връзка с Решение от 17.02.2020 г., Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20.03.2020 г. (петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2019 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013