Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
ОБЯВА
[27 Юли 2021]
за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.107 - МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“
Обществено обсъждане
[11 Юни 2021]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.107 - МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“.
ОБЯВА
[17 Май 2021]
СНЦ „МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
[12 Април 2021]
Относно: Възможност за увеличение на бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ чрез допълнително финансиране по подхода ВОМР и разпределяне на допълнителния финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие и одобрение на исканата промяна от местната общност на МИГ Ардино – Джебел
ПОКАНА
[26 Март 2021]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел”(СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”) и във връзка с Решение на УС от 25.03.2021г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 29.04.2021г.
ОБЯВА
[11 Декември 2020]
МИГ „Ардино-Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 – 4 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”
ОБЯВА
[11 Ноември 2020]
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.072 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“
ОБЯВА
[30 Октомври 2020]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по трети последен прием по процедура BG06RDNP001-19.259 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 8.6 - „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013