Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[11 Август 2014]

Местните инициативни групи ще одобряват проекти до 30 септември 2014


Местните инициативни групи (МИГ) могат да обявяват нови приеми извън вече утвърдените стратегии за местно развитие, при наличие на свободен ресурс. Новият срок за представяне в Разплащателната агенция на заверени копия на заявленията, одобрени от МИГ, и придружаващите ги документи, е 30 септември 2014 г. Това стана възможно с влезлите в сила в началото на седмицата промени в Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за финансиране на стратегии за местно развитие и управление на МИГ. Отпадна и ограничението за сключване на договори до 30 юни 2014 г. Новият срок е до одобряването от Европейската комисия на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.
Благодарение на измененията изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” вече подписа 377 договора, необвързани с правилата за de minimis. В кратки срокове проектите, за които правилата по deminimis важат, ще бъдат проверени за съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за минималните помощи кандидатите ще бъдат информирани за резултатите. В България регламентът влезе в сила на 1 юли 2014 г. и ще се прилага до 31 декември 2020 г.
Дейностите по всички одобрени проекти за местно развитие трябва да приключат до 30 юни 2015 г. Срокът за изпълнение на дейности за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност е 30 септември 2015 г.
Екип на МИГ-Ардино

Новината е посетена: 1188 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013