Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[01 Март 2013]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

До
Представителите на общинска администрация,
кметове на кметства, Читалища, НПО,
малък и среден бизнес, Земеделски прозиводители
и техни организации
на територията на община АрдиноПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г.


за набиране на заявления за подпомагане по мерките

от Стратегията за местно развитие 2010-2015

на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА


СНЦ «МИГ – Ардино» Ви кани на информационни срещи за набиране на заявления за подпомагане по мерките от Стратегията за местно развитие 2010-2015, които ще се състоят по населени места на следните дати:Дата и час

Обхванати населени места

Място на провеждане

1.

19.03.2013г.
9.00ч.
10.30ч.
12.30ч.
14.00ч.
16.00ч.


с.Млечино
с.Горно Прахово
с.Долно Прахово
с.Башево
с.Богатино, Червена скала, Хромица, Левци

В сградата на кметството на съответното населено място

2.

20.03.2013г.
10.00ч.
11.00ч.
14.00ч.
15.00ч.
16.00ч.
17.00ч.


с.Брезен
с.Боровица
с.Голобрад
с.Сухово
с.Китница, Любино
с.Русалско

В сградата на кметството на съответното населено място

3.

21.03.2013г.
9.30ч.
10.30ч.
13.00ч.
14.00ч.
15.30ч.
16.00ч.


с.Стояново, Мусево, Паспал
с.Жълтуша, с.Седларци
с.Еньовче
с.Светулка
с.Ахрянско
гр.Ардино

В сградата на кметството на съответното населено място
и в залата на съветника / Общинска администрация/ за гр. Ардино

4.

22.03.2013г.
9.30ч.
11.00ч.
12.30ч.
14.00ч.
15.00ч.
16.30ч.


с.Бял извор, Срънско, Зака, Гарване
с.Падина
с.Кроячево, Правдолюб
с.Синчец, Гърбище
с.Ленище, Ябълковец
с.Чубрика

В сградата на кметството на съответното населено мястоПри следната Програма:
Регистрация на участниците
Кратко представяне на СМР на СНЦ «МИГ – Ардино»
Условия и ред за кандидатстване.
Необходима документация
Въпроси и отговори

На срещата екипът на СНЦ „МИГ - Ардино” ще ви запознаe с условията и реда за кандидатстване, както и с нужната за кандидатстване документация по следните мерки от стратегията за местно развитие:

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

311 Разнообразяване към неземеделски дейности”,

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”,

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”,

322 Обновяване и развитие на селата


Желаещите участници ще получат пълен пакет от документи за кандидатстване, както няколко комплекта от същите ще бъдат предоставени в съответните кметства, където ще се проведат срещите. На всички участици ще бъдат предоставени информационни материали за СМР на СНЦ „МИГ – Ардино”, мерките към нея, условията, реда и допустимостта за кандидатстване към нея.

Новината е посетена: 1214 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013