Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[01 Март 2013]

О Б Я В А
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНО"
ОБЯВЯВА


О Б Я В Я В А


Прием на заявления за кандидатстване в срок от 01.04.2013 г. до 31.05.2013 година. вкл.


по мерките:


121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

311 Разнообразяване към неземеделски дейности”,

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”,

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”,

322 Обновяване и развитие на селата


към Стратегия за местно развитие 2010-2015


По- подробна информация може да намерите на Интернет страницата на Сдружението – www.mig-ardino.bg / раздел мерки/ и в офиса, находящ се в гр.Ардино, ул.”Пирин”№20


 


ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ  НА ПРОЕКТИ

Новината е посетена: 1971 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013