Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[01 Март 2013]

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ) - АРДИНО” ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИРедовно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) – Ардино” се проведе в сряда в залата на общинската администрация. Сред тях бе и кметът на общината Ресми Мурад.
Отчетен доклад за дейността на Сдружението за 2012 година представи председателят на Управителния съвет Изет Шабан. Той отбеляза, че през отчетния период към Сдружението са били внесени 10 броя проекти по мерките включени в Стратегията за местно развитие. Най-много проекти (шест) са регистрирани по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с цел насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони. Към настоящ момент регистрираните от СНЦ „МИГ – Ардино” проекти са внесени в ДФ „Земеделие” и са в процес на разглеждане от комисия в ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, централно Управление, сподели Изет Шабан. Той добави, че през месец декември Сдружението кандидатства със Заявление за подпомагане на проект за сътрудничество по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" по Ос 4 - лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. съвместно с МИГ- Лудогоро Гочеано от остров Сардиния, Италия, и с други местни инициативни групи от страната.
На събранието бяха приети още финансовия отчет на МИГ-а за 2012 година, както и програма за дейността й и бюджет през настоящата година.

Новината е посетена: 953 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013