Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[15 Юни 2022]

ПОКАНА


П О К А Н А 

Ще се радваме да споделите с нас събитията, организирани по проект: № BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково -Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020г.“, по Административен договор №РД50-19/19.02.2021г.:

Събитие

Дата на провеждане

Туристически фестивали «Магията на Родопите»

На 06.08.2022г. в гр.Джебел  

На 13.08.2022г.  в гр.Ардино

Работни срещи на партньорите по проекта

На 01.07.2022г. в гр.Ардино

На 03.10.2022г. в гр.Ардино

На 19.01. 2023г. в гр.Ардино

Встъпителна пресконференция

Заключителна пресконференция

На 07.07.2022г. в гр.Ардино

На 20.01.2023г. в гр.Джебел

Информационни срещи за обсъждане на изпълнението на дейностите по проекта

На 19.08.2022г. в гр.Ардино

На 30.09.2022г. в гр.Джебел

Информационен семинар за обсъждане на изпълнението на дейностите по проекта

На 07.09.2022г. в гр.Ардино

 

 

Вашето участие е важно за нас!

 

СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

Новината е посетена: 98 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013