Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[15 Декември 2011]

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СМР


На 13 и 14 декември 2011 г. в Туристически информационен център гр.Чепеларе по поръчка на Министерството на земеделието и храните, фирма Агротек Спа организира обучение за представители от оперативните екипи на МИГ за прилагане на СМР. Тема на обучението беше създаване на устойчив капацитет на местно равнище за определяне, изпълнение, контрол и оценка на политиката за развитие на селските райони чрез успешно прилагане на мерките по ос 4 Лидер на ПРСР. Основна цел на обучението беше придобиване на знания и умения от участниците по отношение на непосредствено стоящите за изпълнение дейности:

• Подготовка на пакет от документи за кандидатстване за мерките включение в Стратегията за местно развитие – решения, заповеди, покани (насоки) за кандидатстване, формуляр за бизнес план, документи за информация и др.;
• Набиране на проектно предложения – процес на обявяване, информационни кампании и осигуряване на публичност;
• Процес на оценка на проектни предложения.


В обучението взеха участие екипите на МИГ „Преспа” – общини Чепеларе, Лъки и Баните и МИГ „Ардино”.

Новината е посетена: 1151 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013