Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[14 Февруари 2022]

Обществено обсъждане


Обществено обсъждане

Обществено обсъждане на пакет от документи за кандидатстване по процедура BG06RDNP001 – 19.626 – МИГ Ардино - Джебел мярка 7.2 - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

            СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява за обществено обсъждане пакет от документи за кандидатстване по  процедура  BG06RDNP001-19.626 - МИГ Ардино – Джебел мярка 7.2 – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,  при следните условия:

I. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Общини Ардино и Джебел за всички дейности, при условия:

 • да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община и да са съгласувани със Стратегията за местно развитие;
 • дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване.

2. ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ (територията на Общините Ардино и Джебел)

3. Читалища - за дейности, свързани с културния живот.

4. МИГ Ардино – Джебел е допустим получател на финансова помощ, ако:

 • проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза; 
 • никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта;
 • не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

МИГ може да получи до 10% от бюджета по ЕЗФРСР, определен в СВОМР.

Всички проекти, представени по тази мярка следва да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи (вкл. анализ разходи и ползи).

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях;
 • Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ Ардино – Джебел

III. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Закупуване и или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и др.
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

IV. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 • Първи краен срок за подаване на проектни предложения: от 28.03.2022г. до 16.05.2022г. с бюджет по приема   838 202,65   лева
 • Втори краен срок за подаване на проектни предложения: от 11.07.2022г. до 22.08.2022г (При наличие на остатъчни средства след проведен първи прием на проектни предложения).

Втори краен срок за подаване на проектни предложения, ще бъде проведен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведен първи прием по процедурата.

Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg  и http://www.mig-ardino.bg/

V. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по първи прием по процедурата е в размер на  838 202,65 лева.

VI. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 • Максималният размер на БФП за един проект не може да надвишава 390 000 лева;
 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
 • Минимален размер на БФП за проект – 10 000 лева;
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект:
 • 390 000 лева за проекти на общините;
 • 200 000 лева за проекти на неправителствени организации и читалища.
 • Максималният размер на финансовата помощ за проект на МИГ Ардино – Джебел е в размер до 10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.

Интензитет на финансовата помощ

 • 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Ардино – Джебел когато проектът не генерира приходи;
 • Когато проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи.
 • Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро за един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 390 000 лева

VII.КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

1

Проектът обхваща повече от 1 населено място на територията на МИГ Ардино – Джебел,  когато получател на помощта е община, и/или ползите и резултатите по проекта обхващат повече от едно населено място.  

20т.

2

Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на МИГ Ардино – Джебел;

15т.

3

Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната общност на територията на МИГ:

 

3.1

до  500 брой

10т.

3.2

от 501 до 1500  брой

15т.

3.3

над 1501 брой

20т.

4

Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ ползвателите/ социални или публични партньори/ местни институции и др. за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата.

10т.

5

Проекти съдържащи дейности за повишаване на енергийната ефективност

10т.

6

Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи ( до 29 г.), или жени от територията на МИГ.

10т.

 

Максимален брой точки

85 т.

 

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Проектът на Условията за кандидатстване, Проектът на условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-19.626 - МИГ Ардино – Джебел мярка 7.2 – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“  се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:00ч. на 22.02.2022г. (включително) на следната електронна поща: migardino@yahoo.com или migardino@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Новината е посетена: 372 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013