Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[27 Юли 2021]

ОБЯВА


за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.107 - МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“  

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.107 - МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малки и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии).

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1.1. Допустими кандидати за финансиране, по настоящата процедура чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие са само съществуващи малки и средни предприятия според Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП), регистрирани съгласно Закона за малките и средни предприятия, от територията на МИГ „Ардино – Джебел“

1.2. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

1.3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

1.4. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

1.5. Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ Ардино – Джебел

Проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел).

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

- повишаване на производителността; и/или

-  ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2. Дейности за информиране и публичност.

 

3. БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Бюджетът на процедурата за настоящия прием е:  258 216,44 лева.

 

4. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА  ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ35 204,94 лева

( т.е левовата равностойност на 18 000,00 евро).

(Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000 евро).

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ258 216,44 лева ( т.е левовата равностойност на 132 023,97 евро).

(Максималният размер на допустими разходи за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент по настоящата процедура, е 286 907,16 лева, т.е. левовата равностойност на 146 693,30 евро).

  Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

  Процент на съфинансиране от страна на бенефициента –10 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

 

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

  •  Първи срок: до 17:00 часа на  15.09.2021г.,

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на следните интернет адреси:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Лице за контакт: Хафизе Чауш, тел.03651/4153, е-mail: migardino@yahoo.com

 

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 Адрес на електронна поща: migardino@yahoo.com

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 

Новината е посетена: 550 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013