Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[12 Април 2021]

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Изх.№29/12.04.2021г.

До

Представителите на публичния сектор: Община Ардино и Община Джебел, кметове на кметства, педагогически съвети при детски градини и училища и други представители на публичния сектор,

Представителите на нестопанския сектор: Читалища, НПО, спортни клубове, местни поделения на вероизповеданията- църковни и джамийски настоятелства,

Представителите на стопанския сектор: Земеделски производители и преработватели, микропредприятия, осъществяващи неземеделски дейности и лица, желаещи да стартират бизнес, малки и средни предприятия и активни граждани на територията на община Ардино и Община Джебел

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност  за  увеличение на бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ чрез допълнително  финансиране по подхода ВОМР и  разпределяне на допълнителния финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие и одобрение на исканата промяна от местната общност на МИГ Ардино – Джебел

Дата на откриване:              12.04.2021 г.

Дата на приключване:         28.04.2021 г., 17:00 ч

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява за обществено обсъждане  промяна на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана по Споразумение № РД50-198/29.11.2016 г., свързана с увеличение на бюджета с 799 000 лв. за дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Общественото обсъждане се инициира във връзка с одобрена промяна на ПРСР 2014-2020г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. към местна инициативна група, изпълняваща стратегия през програмния период 2014-2020 г. Така предложения финансов ресурс ще бъде насочен към подмерки от СВОМР, към които се установи реален интерес и възможност за изпълнение.

Допълнителните средства за увеличение на бюджета на СВОМР се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022г.

С цел спазване на въведените противоепидемични COVID-19 мерки, общественото обсъждане ще се проведе неприсъствено в периода 12.04.2021 – 28.04.2021г. Всички потенциално заинтересовани страни и кандидати – физически и юридически лица, могат да се включат в него, като изпратят своите становища, мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 17:00 часа на 28.04.2021 г. на електронните пощи на МИГ Ардино-Джебел: migardino@yahoo.com; migardino@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес: гр. Ардино 6750, ул.“София“№12.

Получените предложения трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение. Срокът за кандидатстване по допълнителния ресурс ще бъде до края на 2022г., а сроковете за изпълнение на проектите ще бъде до юни 2025г.

Промяната е допустима на основание чл.18, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от Споразумение № РД50-198/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на ПРСРС 2014-2020, сключено с УО на ПРСР 2014-2020, УО на ОПИК 2014-2020, УО на ОПРЧР 2014-2020.

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

Информация за разпределянето на допълнителната финансова подкрепа по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., предоставяна от ЕЗФРСР, на база проведено Проучване и анализ на тема "Идентифициране на възможности за предотвратяване на процесите на обезлюдяване на територията на МИГ Ардино - Джебел"  е приложена към настоящата покана

ИЗЕТ ШАБАН

Председател на УС

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Новината е посетена: 728 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013