Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[11 Декември 2020]

ОБЯВА


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Ардино-Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 – 4 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” от стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино-Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.125 - „МИГ Ардино-Джебел - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот“

Основна цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица - /наети и самостоятелно заети лица,  над 54 год. и такива със средно и по-ниско образование/ да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства, в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен приоритет № 6:

„Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Ардино-Джебел“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова на заети лица

2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности

3. Осигуряване на достъп до иновативни форми (методи/подходи, които са нови за работодателя, неприлагани до момента) за учене през целия живот

4. Разработването и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети

5.Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката.

 

Общ бюджет по тази покана  163 445,00лв.

•     Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000,00 лева

•     Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 163 445,00 лева

 

Интензитет на финансовата помощ по настоящата процедура е  до 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:(https://eumis2020.government.bg

и http://www.mig-ardino.bg/)

 

Краен срок за представяне на проектните предложения: 18.01.2021 година, 17:00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Новината е посетена: 631 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013