Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[14 Декември 2011]

СНЦ „МИГ – Ардино”


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СНЦ „МИГ - АРДИНО” И СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

СНЦ „МИГ – Ардино”

СНЦ „МИГ – Ардино” е регистрирана по Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел /ЗЮЛНЦ/ в Кържалийски Окръжен съд като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза.
СНЦ „МИГ - Ардино” ще управлява процеса на реализация на Сратегията за местно развитие за периода 2011 – 2015 година.
1.Организационна структура на МИГ:
Съгласно чл. 10 от Устава на СНЦ МИГ Ардино, органи за вземане на решения и за управление на Сдружението са:

1. Общо събрание
2. Управителен съвет
Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията са установени от Устава, както и в длъжностните характеристики на екипа на Сдружението.


2. Управление на МИГ
Общо събрание (съгласно Чл.23 от Устава на СНЦ „МИГ-Ардино”)
Сдружението е регистрирано през 2004 г. в рамките на проект „Устойчиво развитие на селските райони”, финансиран от ПРООН и МЗХ. Днес, общото събрание наброява 30 човека, от които 8 човека са представители на местни власти (27%), 4 представители на НПО (12%), 11 представители на местен бизнес и земеделие (37%) и 7 физически лица (23%). Община Ардино е представлявана от заместник кмета – г-н Изет Шабан, който е избран за председател на Управителен съвет. Жените в общото събрание са 4, две от които са избрани в Управителния съвет на МИГ-Ардино.

Компетенциите на Общото събрание са следните:
- изменя и допълва устава;
- приема други вътрешни актове;
- избира и освобождава членовете и председателя на Управителния съвет,
- определя числеността,
- приема и изключва членове;
- взема решение за откриване и закриване на клонове;
- взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
- приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
- приема бюджета на сдружението;
- взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
- приема отчета за дейността на управителния съвет;
- отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
Годишното общо събрание приема работна програма и бюджет за следващата календарна година, подготвен от УС. Общото събрание приема всяка година технически и финансов отчет за дейността на сдружението, подготвен от Управителния съвет. До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Управителен съвет (съгласно Чл. 20 от Устав на СНЦ „МИГ-Ардино”)

Сдружението се управлява от Управителен съвет (УС) и се представлява от Председателя на УС. Уставът на МИГ Ардино гарантира балансирано участие на всички заинтересовани страни и социално-икономически партньори от територията на МИГ, чрез изискванията на чл. 20, ал.3, 4 и 5: В Управителния съвет трябва да има едно лице представител на местните власти, В Управителния съвет трябва да има най-малко едно лице представител на граждански организации, В Управителния съвет трябва да има най-малко едно лице представител на местен бизнес и/или земеделски производител.

Членовете на УС са 7 на брой.

Компетенции: УС има основни и специфични функции.

Основни функции
 представлява сдружението чрез своя председател;
 осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
 подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 определя адреса на сдружението;
 взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 подготвя и представя до 31 май на всяка година информация за дейността на сдружението през предходната година пред централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.
 член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
 взема решение за участие в други организации;

Специфични функции на Управителния съвет
- Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;
- Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението;
- Определя експертни съвети и/или комисии по оценка на проектните предложения, финансирани от Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; Членове на комисия за избор на проекти са членовете на управителния съвет на Сдружението и външни експерти, определени от управителния съвет на Сдружението, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.
- Одобрява или отхвърля решения за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие или други финансиращи програми;
- УС управлява бюджета на Сдружението чрез организиране на конкурси на база на приетата Стратегия за местно развитие на Сдружението и съобразени с изискванията на УО на ПРСР;
- Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските райони;
- Взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица;


Председател на Управителния съвет

Компетенции: Председателят на управителния съвет има следните правомощия:
 представлява Сдружението;
 организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението;
 сключва договори с трети лица, организира изпълнението и упражняването на правата и задълженията на Сдружението по тях, разваля и прекратява същите и изобщо извършва всички правни и организира изпълнението на всички фактически действия по договорите след решение на Управителния съвет, взето при спазване изискванията на чл. 26 от Устава.

Непосредственото ръководство и координация на работата на Сдружението във връзка с изпълнение на СМР на МИГ Ардино се осъществява от Звеното за администриране на проекти, ръководено от изпълнителен директор. ЗАП се избира от Управителния съвет чрез провеждане на конкурс и се наема на постоянен трудов договор. Преките задължения на изпълнителния директор се възлага с писмен договор от Управителния съвет, подписан от неговия Председател
Изпълнителен директор
Компетенции:.
 Организира и ръководи пряко дейността на сдружението, свързана с реализиране на СМР;
 Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на сдружението;
 Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и съпътстват основния предмет на дейност на сдружението;
 Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на сдружението и изпълнението на СМР;
 Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира изпълнението им;
 Експертно участие в проекти на сдружението;
 Подготовка на проекти и проектни предложение от името на сдружението;
 Подготовка на оферти, договори, допълнения към договори, както и други документи свързани с тяхното изпълнение;
 Изучаване, анализиране, разработване и предлагане на решения при разрешаването на проблеми, свързани с управлението на разработваните проекти;
 Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на техните проекти, в рамките на своята компетенция;
 Участие в работни срещи, мисии, командировки, заседания, обучения;
 Провеждане на обучение - вътрешни за сдружението и за външни лица;
 Подготовка на представителни материали и информация за сдружението;
 Участва в информационната и организационната дейност на сдружението;
 Извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към СМР;
 Изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор на проекти към сдружението, в областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;
 Информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;
 Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с изрично упълномощаване от председателя на УС на сдружението;
 Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;
 Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;
 Представя до управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие;
 Информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;
 Подготвя и внася за одобрение в МЗХ заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за всяка следваща календарна година, съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ;
 Подготвя заедно със счетоводителя и внася за одобрение на управляващия орган на ПРСР заявка за одобрение на извършените дейности и разходи за всеки отчетен период, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. На МЗХ;
 Отговаря за съхранението на всички документи, свързани с дейността на сдружението в продължение на 5 години след окончателното изплащане на финансовата помощ по СМР;
 Подготвя тръжна процедура и предлага на управителния съвет избор на застраховател на всички материални активи, предмет на подпомагане от ПРСР, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Цели на стратегията

Цели на стратегията и приоритети за развитие:

Визия
Ардино – община с динамично и конкурентоспособно земеделие, горско стопанство и развита туристическа инфраструктура, запазена и здравословна природна среда, допринасяща за благополучието и високото качество на живот на населението
Обща цел
Стратегията за Местно развитие на община Ардино определя следната обща цел за периода 2011 – 2015г.

Повишаване привлекателността и подобряване условията за живот и заетост за жителите на Община Ардино, чрез устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и горски сектор, опазване на природните ресурси и развитие на капацитета на гражданското общество за прилагане на подхода Лидер

Основни приоритети
Приоритет І Повишаване на конкурентно способността и прилагане на иновации
Приоритет ІІ Съхранена околна среда и повишаване на природния потенциал на земите и горите
Приоритет ІІІ Подобряване на инфраструктурата, жизнената среда и качеството на живот
Приоритет ІV Прилагане на подхода Лидер
Специфични цели
Специфична цел 1 Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски сектор;.
Специфични под цели
• Да се преструктурират земеделските стопанства и да се намери алтернатива на тютюнопроизводството;
• Да се повиши конкурентоспособността на млекопреработвателния сектор за достигане на европейски стандарти
Специфична цел 2 Опазване на околна среда и превантивна дейност в горите

Специфични под цели:
• Да се предприемат превантивни мерки за опазване на горския потенциал
• Да се опази природното богатство на общината
Специфична цел 3 Повишаване привлекателността и подобряване на условията за живот и заетост на територията на Община Ардино
Специфични подцели цели
• Да се подобри пътната инфраструктура на територията на общината
• Да се повиши качеството на водоснабдяването и канализацията
• Да се развие туристическия потенциал на общината, на основата на селската идентичност, културните и природни богатства и да се превърне в предпочитана туристическа дестинация
Специфична цел 4 Развитие на гражданското общество и изграждане на капацитет за управление на финансови ресурси.
Специфични под цели:
• Да се повиши сътрудничеството между гражданското общество общинските власти и бизнеса на местно ниво чрез повишаване на капацитета за прилагане на Стратегия за местно развитие
• Да се подобри националното и между регионалното сътрудничество с местни инициативни групи работещи на територията на ЕС чрез участие в Национална и Европейска селска мрежа


Мерки от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ- Ардино”

121 Модернизиране на земеделските стопанства
Защо трябва да се реализира тази мярка? Присъединяването на България към ЕС, води до нарастване на конкурентния натиск за българското земеделие на вътрешния и външния пазар. Земеделският сектор на територията на община Ардино се характеризира с поляризирана структура на земеделските стопанства, разпокъсаност на земеделските стопанства, много ниско ниво на производителност, остарял сграден фонд и техническо оборудване. Основният поминък на населението за доста дълъг период от време е бил тютюнопроизводството, чието развитие непрекъснато намалява през последните години, както и икономическото значение на този отрасъл в местната икономика.
Значителна част от материалните активи в сектора са практически неизползваеми и не съответстват на изискванията на новите стандарти, които се въвеждат в резултат от хармонизирането на националното законодателство с това на ЕС. Получаването на кредити от земеделските стопани продължава да е затруднено.
Модернизирането на земеделските стопанствата е от съществено значение за подобряване на икономическата им стойност, чрез по-добро използване на производствените условия, включващо: въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция; разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори и производството на енергийни култури; както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство.
Какви цели си поставя мярката?  Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти;
 Да подобри опазването на околната среда;
 Да допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните
Къде ще се реализира? Земеделски стопанства на територията на МИГ-Ардино.
Мярката е отворена за всички сектори, включени в Анекс I от Наредбата с изключение на сектор “ Тютюн”
Кой може да кандидатства с проект? Определение на кандидати за подпомагане
І. Земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино
ІІ. Организации на земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино
Критерии за избираемост
I. Земеделски производители
1. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
2. Икономическият размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ) = 1 200 евро..
3. Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална площ по схемата за единно плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.
4. Кандидатите - юридически лица, трябва да са получили минимум 50% от общия дохода за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности.
5. Кандидатите трябва да представят бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.
II. Организации на земеделски производители:
1. Кандидатът – организация на производители трябва да е призната като организация на производители, съгласно националното законодателство и/или Регламентите на ЕС за признаване организации на производители.
2. Кандидатът – организация на производители трябва да представи бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделските стопанства, членове на организацията на производители.
3. Кандидатът – организация на производители трябва да покаже, че инвестициите ще бъдат от полза за цялата организация.
4. Инвестициите трябва да са свързани с основните земеделски дейности на членовете на организацията на производители.
Кои дейности ще се финансират? Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които:
• Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция;
• Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство.
Относно подобряването на цялостната дейност на земеделските стопанства, по мярката ще бъдат подпомагани проекти, свързани с:
• Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени активи(материални/нематериални), и/или
• Подобряване на вертикалното сътрудничество в производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
• Опазване на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
• Увеличаване на възобновяемите природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или
• Подобряване на условията на труд, и/или
• Подобряване на ветеринарните , хигиенните, фито-санитарните, екологичните и др. производствени изисквания, и/или
• Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или
• Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти;
Кои разходи ще бъдат признати? 1. Материални инвестиции (индикативен списък)
1.1 Закупуване/ придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, вкл. такава, използвана за опазване на околната среда (торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж и т.н);
1.2 Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, вкл. за:
 опазване на околната среда;
 съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството;
 получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;
 подобряване на енергийната ефективност;
1.3 Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
1.4 Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи и с нововъведените стандарти на Общността;
1.5 Инвестиции за съоръжения (напр. транспортни средства, съоръжения за рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на оборудване, необходимо за производството на мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии и т.н.) и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели - майки;
1.6 Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация;
1.7. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.
1.8 Инвестиции за напоително/отводнителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники / съоръжения за съхраняване/опазване на водата и т.н.
2) Нематериални инвестиции:
2.1 Достигане на съответствие с международно признати стандарти – в това число:
• Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (например ISO9000:2005, ISO9001:2000, ISO14001:2004(EMAS),ISO22000:2005, ISO/TR 10013:2001, ISO19011:2002, ISO27001 ,системи за управление, базирани на информационни технологии и др.);
• Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
• Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства;
2.2 Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
2.3 Закупуване на софтуер;
2.4 Общи разходи, свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги
Кои разходи няма да бъдат признати? 1. Сертифициране по НАССР;
2. Инвестиции, които са разположени в нитратно уязвими зони или се използват основно за дейности в такива зони. Не се финансират и инвестиции, директно свързани с изпълнението на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони(с изключение на инвестиции, които са директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания за капацитета на съоръженията за съхранение на оборския тор в земеделското стопанство);
1. Финансовата помощ не се предоставя на ползватели на помощ, за които бъде установено, че изкуствено са създали условията, необходими за получаване на помощта, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката;
2. Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;
3. Дейности в сектор «Рибарство и аквакултури»
4. Хазарт;
5. Закупуване на машини, оборудване, съоръжения втора употреба;
6. Закупуване на животни за земеделски дейности;
7. Закупуване на едногодишни растения;
8. Лихви, глоби и неустойки;
9. Закупуване на недвижими имоти
10. Текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;
11. Принос в натура
12. Инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;
13. Инвестиции, свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;
14. Разходи направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;
15. Разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз(ЕС)
16. Мита, акцизи, такси
17. Данъци, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък, съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/338/ЕИО от 17 май 1977г.(OB L 145, 1977г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота – Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване;
18. Разходи, платени в брой.
19. Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.
20. Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.19, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.
Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите? Минимален размер на общите допустими разходи е 10 000 лева на проект;
Максимален размер на общите допустими разходи е 100 000 лева на проект
Какъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта? До 40% от общата стойност на допустимите разходи за проекти на земеделски производители

Какви са критериите за подбор на проектите? 1. Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски и животновъдни стопанства в съответствие с изискванията и стандартите на общността – 20т.
2. Инвестиции за нови технологии , специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за извършване на конверсия към биологична земеделска продукция – 20т.
3. Проекти на кандидати, които не са получавали досега подкрепа от общността за подобна инвестиция – 10т.
4. Инвестиции, свързани с производство на енергия от алтернативни източници- 10т.
5. Проекти на жени и на младежи до 35 години – 20т.
6. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.
Минимална помощ Правилото за de minimis не е приложимо, но трябва да се има предвид, че максималният размер на общите допустими разходи по тази мярка за един бенефициент за целият период на прилагане на ПРСР 2007 – 2013г. е левовата равностойност на 1 500 000 евро.


123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Защо трябва да се реализира тази мярка? Насочването на инвестиции за преодоляване на структурните проблеми в хранително-преработвателната и горската промишлености на територията на община Ардино чрез модернизиране и повишаване ефективността и продуктивността на производството ще осигури добавяне на стойност към земеделски и горски продукти и ще увеличи пазарните възможности на първичните продукти. Хранително-преработвателната промишленост в настоящия момент се характеризира с ниско ниво на продуктивност, остарели оборудване и помещения. Анализът на ситуацията показва, че на територията на общината са разкрити 4 мандри за производство на млечни продукти, като две от тях са в с. Бял Извор, една в с. Падина и една в с. Жълтуша. В тях се използва като суровина мляко от местни животновъди. Шест фирми (две кооперации и четири частни предприятия) се занимават с производство на хляб и хлебни изделия. Млекопреработвателните цехове оказват положително влияние за разкриване на нови работни места и създаване на заетост, за развитие на животновъдството, за което съществуват благоприятни природно-географски предпоставки, както и за осигуряване на населението с млечни продукти.
Проблемите за млекопреработвателите се изразяват основно в необходимостта от изграждане на пунктове за изкупуване на мляко, както и липсата на средства за пречиствателни съоръжения. Предприятията в хранително-преработвателната и горската промишлености трябва да постигнат също така пълно съответствие със стандартите на Общността по отношение на хуманното отношение към животните, фито- и ветеринарно-санитарните изисквания, безопасността на храни и фуражи, опазване на околната среда, хигиената, безопасността и условията на труд. Постигането на това съответствие предполага значителни инвестиции, които трудно биха се реализирали без финансова подкрепа особено в секторите “мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти”. Местният бизнес има интереси в изграждането на нови малки мощности за преработка на:
• мляко и производство на млечни произведения (сирене, масло и кисело мляко);
• месо и производство на колбаси и други месни продукти;
• картофи за производство на картофено пюре, чипс и други производни продукти.
Какви цели си поставя мярката? • Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията в хранително-преработвателната и горската промишлености чрез:
 по-добро използване на факторите за производство,
 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии,
 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
• Постигане на съответствие със стандартите на Общността.
• Подобряване опазването на околната среда.
Къде ще се реализира мярката? Цялата територия на МИГ Ардино
Кой може да кандидатства с проект? Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро-, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС, включително пазари на производители (регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища) регистрирани и/или имат адрес на територията на МИГ Ардино.
На какви условия трябва да отговарят проектите? 1.Кандидатите – физически или юридически лица, в това число и микро-малки и средни предприятия, трябва да имат адресна регистрация (за физическите лица) или седалище и управление на територията на МИГ Ардино.
2.Кандидатите трябва да предоставят бизнес-план с детайлно описание на планираните инвестиции и свързаните дейности, който трябва да демонстрира по какъв начин изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието;
2.При проект за въвеждане на нововъведени стандарти на Общността, помощта ще бъде ограничена само за микро-предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС;
3. При проекти за инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността за предприятие в секторите “ мляко” и “ месо”, помощта ще бъде ограничена до предприятия, включени в представения от НВМС и одобрен от ЕК актуален списък към датата на кандидатстване;
4. В случай на преработка/маркетинг на горски продукти, помощта ще бъде ограничена само за микро-предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС.
5. В случай на пазари на производители – само инвестиции, свързани с обновление на действащи мощности и въвеждане на стандарти на Общността, свързани с хигиената и с качеството са допустими за подпомагане.
Кои сектори ще бъдат подпомагани? Допустими за подпомагане са следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС:
- Мляко и млечни продукти
- Месо и местни продукти
- Подове и зеленчуци, включително гъби
- Пчелен мед
- Зърнени, мелничарски и нишестени продукти
- Растителни и животински масла и мазнини
- Индустриални и медицински култури, вкл. билки
- Готови храни за селскостопански животни (фуражи)
- Производство на енергия, чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на биомаса от рибни продукти.
- Преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка и без производство на мебели.
Кои дейности са допустими? Допустими дейности: Инвестиции в материални и/или нематериални активи, които:
1.Подобряват цялостната дейност на предприятията – в това число:
-внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им и/или
-внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
-намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
-постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или
-подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
-опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или
-увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или
-подобряване на здравето и безопасността и на хигиенните условия на производство и труд, и/или
-подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
-подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
- подобряване на защитата и хуманното отношение към животните;
2.Отнасят се до:
- преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС, с изключение на рибни и горски продукти и/или
-развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС с изключение на рибни и горски продукти;
3. Отговарят на стандартите на общността
Кои разходи ще бъдат признати? 1. Материални инвестиции
1.Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
2.Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производството, преработката и маркетинга, в това число:
- преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване,
- производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси,
- опазване на околната среда,
-производство на енергия от възобновяеми енергийни източници(ВЕИ), включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса,
- подобряване на енергийната ефективност,
-подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
3.Закупуване на специализирани транспортни средства, като например хладилни превозни средства за превоз на суровините и/или на готовата продукция и т.н.
4.Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
5.Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността (само за микропредприятия)
6.Материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите “ мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти”.
2. Нематериални инвестиции
1.Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като
-ISO9000:2005, ISO9001:2000,ISO14001:2004(EMAS),ISO22000:2005, ISO/TR 10013:2001, ISO19011:2002, ISO27001, включително системи за управление, базирани на информационни технологии и др.
- подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)
- въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в предприятията,
2. Закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта, директно свързан с мярката;
3. Закупуване на софтуер
4. Общи разходи, като пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти и консултанти и други общи разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.
Кои разходи няма да бъдат признати? 1.Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;
2. Дейности в сектор «Рибарство и аквакултури»
3. Хазарт;
4. Закупуване на машини, оборудване, съоръжения втора употреба;
5. Закупуване на животни за земеделски дейности;
6. Закупуване на едногодишни растения;
7. Лихви, глоби и неустойки;
8. Закупуване на недвижими имоти
9. Текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;
10.Принос в натура
11.Инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;
12.Инвестиции, свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;
13.Разходи направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;
14.Разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз(ЕС)
15.Мита, акцизи, такси
16.Данъци, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък, съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/338/ЕИО от 17 май 1977г.(OB L 145, 1977г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота – Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване;
17.Разходи, платени в брой.
18.Не се допуска финансова помощ за дейности в сектор « Тютюн»;
19.Подкрепа няма да бъде предоставяна за изграждане и/или модернизиране на държавни лаборатории, а само за такива, собственост на кандидатстващото предприятие, разположени са в негова сграда и се използват за собствените продукти на предприятието;
20.Подкрепа няма да бъде предоставяна на предприятия, изпитващи трудности, както е дефинирано в Насоките на Общността за Държавна помощ за спасяване и преструктуриране на фирми, изпитващи затруднения;
21.Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ са допустими само ако се отнасят за нуждите на предприятието, и/или за производство на енергия за продажба, чрез преработка на расти

Новината е посетена: 1541 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013