Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[11 Ноември 2020]

ОБЯВА


О Б Я В А 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.072 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“

 

I. ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1. Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч. подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.

2. Подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

 

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1/ Да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

2/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3/ Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

4/ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

5/ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са стартиращи и съществуващи предприятия с по-малко от три приключили финансови години.

7/  Подкрепят се само МСП, чиято основна икономическа дейност попада в определените за съответния инвестиционен приоритет сектори на икономическа дейност съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП)

 

III. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Допустими по настоящата процедурата са само дейности за насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и определените сектори на НСНМСП:

1. Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите, и секторите на НСНМСП..

2. Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии.

3. Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението.

4. Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.

 

Дейности за информиране и публичност:

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opic.bg и на интернет страницата на «МИГ Ардино – Джебел»: http://www.mig-ardino.bg/

 

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия:

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;

2. разходите попадат в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект категории разходи;

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;

4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство;

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.

За разходите, за които в нормативната уредба са предвидени ограничения в размера им, допустими за финансиране е частта от разхода, до размера на ограниченията. При подготовката на всяко проектно предложение, кандидатът следва да има предвид, че процентните ограничения се налагат върху реално извършените, разплатени, верифицирани и сертифицирани допустими разходи и се приравняват при окончателното плащане.

 

V. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:          

Настоящата процедурата e с един краен срок за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектните предложения: 11.01.2021 г., 17:00 часа.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по процедурата.

 

VI. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

Бюджет по процедурата: 298 100,00 лв.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000 евро - 39 116.60 лева

Максимален размер на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро - 391 166 .00 лева

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедурата за един проект е 35 204.94 лева.

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедурата за един проект е 298 100,00 лева

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

 

VII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

  • На е-мейл: migardino@yahoo.com
  • В офиса на Сдружението, находящ се на адрес: гр. Ардино, ул. „София“ №12,ет.1

От следните лица :

  • Хафизе Чауш – изп. Директор на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
  • В изнесения офис, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Еделвайс“ №74,ет.1

От  Бюлент Ахмед – Експерт по прилагане СВОМР

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

 

VIII. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Новината е посетена: 784 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013