Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[06 Юли 2020]

ОБЯВАОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по

 Процедура BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино - Джебел“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел чрез ПРСР 2014 – 2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява  трети прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино – Джебел чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. при следните условия:

I. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Mярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ има за цел да подпомогне съхранението на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и да подкрепи дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ Ардино - Джебел. 

Очаквани резултати:

Население, което се ползва от подобрената инфраструктура/ по пол, възраст, уязвими групи – 10 000 души.     

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Местни поделения на вероизповеданията регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

 

III. ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 • Подобрения на недвижимо имущество - възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др. ;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 

V. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В съответствие с разпоредбите на чл. 42, ал.4 от ПМС 161/2016 процедура BG06RDNP001-19.255 – МИГ Ардино – Джебел - мярка Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино - Джебел“ е със следните срокове за подаване на проектни предложения както следва:

 • Първи срок на прием: приключил
 • Втори срок на прием: приключил
 • Трети срок на прием: от 06.07.2020 г. до 17:00 часа на 17.08.2020 г.

 

VI. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

Бюджета за трети период на прием е 80 000 лева.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • 7 500 лева, ако е налице потенциал за генериране на приходи;
 • 10 000 лева в случай, че не е налично генериране на приходи;

Максимален размер на допустими разходи за проект е  50 000 лева.

Максималният размер на БФП за един проект е до 50 000 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ.

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 50 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

1.Брой на населението, което ще се възползва от допустимите дейности:

1.1.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население до 500 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването) – 10 т.

1.2.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 501 до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването) – 15 т.

1.3.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население над 1001 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването) – 20 т.

 

 

 

 

 

         20т .

2.Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта:

2.1.Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“ – 20 т.

2.2. Обектът, предмет на инвестицията е разположен на територията на населено място със статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – 15 т.

2.3.Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория „местно значение“ – 10 т.

 

 

 

 

20т.

Максимален брой точки 40 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 20 точки

 

VIII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

http://www.mig-ardino.bg/

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

 • На е-мейл: migardino@yahoo.com
 • В офиса на Сдружението, находящ се на адрес: гр. Ардино, ул. „София“ №12,ет.1

От следните лица :

Хафизе Чауш – изп. Директор на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ – GSM 0882289860

Юджел Шакир – Експерт по прилагане СВОМР - GSM 0877728833

Вейсел Акиф – Асистент - GSM 0887046895

 •  В изнесения офис, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Еделвайс“ №74,ет.1

от  Бюлент Халибрям Ахмед – Експерт по прилагане СВОМР – GSM 0883333089

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

 

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във формат .pdf.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

До приключването на работата на Комисията за подбор на проектни предложения кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Новината е посетена: 500 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013