Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[01 Юни 2020]

ОБЯВАОБЯВА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“

КАНИ

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

по процедура BG06RDNP001-19.387 - МИГ Ардино – Джебел -  мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел“ чрез  ПРСР 2014 - 2020г.

СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.387 -  МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  при следните условия:

I. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Mярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ има за цел разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията на МИГ Ардино – Джебел, също както и опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията на МИГ.

В рамките на мярката като резултат на разнообразяването и подобряването на туристическата инфраструктура ще се повиши привлекателността на територията и ще се създадат условия за съхраняване на населените места и осигуряване на работни места. Ще се подобрят и разнообразят туристическите атракции и инфраструктура, и ще се популяризират природните ресурси.

Очаквани резултати са създаването на 4 работни места и осигуряване на 5000 туристически посещения на места от територията на годишна база.

 II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Общини Ардино и Джебел за всички дейности, при условия:

- да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие и програмата за развитие на туризма на територията на съответната община и да са съгласувани със Стратегията за местно развитие;

2. ЮЛНЦ - за дейности, свързани туристическа инфраструктура и услуги и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

3. МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура; МИГ може да получи до 10% от бюджета по ЕЗФРСР, определен в СВОМР.

За всички проекти, представени по тази мярка:

- Обекти, предмет на проекта да не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение;

- Проектите да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, (вкл. анализ разходи и ползи), в който е доказано, че инвестицията ще доведе до социално–икономическо развитие на територията на МИГ

- да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

III. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на:

 • туристически информационни центрове;
 • посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.

2. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:

 • за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки и др.).

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • закупуване и /или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др.
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 

За разработване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, за извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта  не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1. Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента ангажимент;

2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото плащане.

V. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ Първи срок: от 01.06.2020г. до 17:00 часа на 14.07.2020г.,

2/ Втори срок: от 02.11.2020г. до 17:00 часа на 10.12.2020г., (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg.                   Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

http://www.mig-ardino.bg/

 VI. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Бюджет на процедурата за първи период на прием е 400 000 лева.

За втори прием ще се използват остатъчни средства  след приключване на първия, в случай че са налични такива.

 • Максималният размер на БФП за един проект не може да надвишава 390 000 лева;
 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
 • Минимален размер на БФП за проект – 10 000 лева;
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект:
 • 390 000 лева за проекти на общините;
 • 200 000 лева за проекти на неправителствени организации и читалища.

- Максималният размер на финансовата помощ за МИГ Ардино - Джебел е в размер до 10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.

Интензитет на финансовата помощ:

100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Ардино – Джебел, когато проектът не генерира приходи;

Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи.

Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро за един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

 

1

Проектът обхваща повече от 1 населено място и/или туристически

обект на територията на МИГ Ардино - Джебел, когато получател

на помощта е община, и/или ползите и резултатите по проекта

обхващат повече от едно населено място.

20 т.

2

Проекът се осъществява на територията на населени места,

различни от общинския център;

15 т.

3

Проектът, създава допълнителни работни места:

– минимум 1 работно място

– 2 работни места

– над 2 работни места

 

5 т.

10 т.

20 т.

4

Проектът създава иновация на територията на МИГ

15 т.

5

Проектът съдържа дейности по опазване на околната среда

10 т.

6

Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/

ползвателите/ социални или публични партньори/ местни институции и др. за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата.

10 т.

 

Максимален брой точки

90 т.

 

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

 

 

 

VIII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

http://www.mig-ardino.bg/

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

В офиса на Сдружението, находящ се на адрес: гр. Ардино, ул. „София“ №12,ет.1 от от следните лица:

Хафизе Чауш – изп. Директор на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ – GSM 0882289860

Юджел Шакир – Експерт по прилагане СВОМР - GSM 0877728833

Вейсел Акиф – Асистент - GSM 0887046895

 •  В изнесения офис, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Еделвайс“ №74,ет.1

от  Бюлент Халибрям Ахмед – Експерт по прилагане СВОМР – GSM 0883333089

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във формат .pdf.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

До приключването на работата на Комисията за подбор на проектни предложения кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Новината е посетена: 498 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013