Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[15 Декември 2011]

СЪОБЩЕНИЕ


Сдружение „Местна инициативна група - Ардино” на 13.10.2011 подписа с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Договор № РД50-143 за предоставяне на финансова помощ по мерки „Прилагане на стратегии за местно развитие” и „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”.Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекти към Стратегия за местно развитие е 3 200 0000 лева. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност е 613 626,52 лева. Срокът за кандидатстване с проекти към одобрената Стратегия за местно развитие е до края на 2013 г., а срокът за изпълнение на проектите е до средата на 2015 г.
СНЦ „ МИГ „Ардино” ще обявява периодично процедури за финансиране на проекти по следните мерки от Стратегията за местно развитие:
I. Модернизиране на земеделските стопанства
Какви цели си поставя мярката?
 Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти;
 Да подобри опазването на околната среда;
 Да допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните

II. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Какви цели си поставя мярката?
• Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията в хранително-преработвателната и горската промишлености чрез:
 по-добро използване на факторите за производство,
 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии,
 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
• Постигане на съответствие със стандартите на Общността.
• Подобряване опазването на околната среда.

III. Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Какви цели си поставя мярката?
1. Възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия;
2. Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари.

IV. Разнообразяване към неземеделски дейности
Какви цели си поставя мярката?
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, чрез земеделския сектор;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от община Ардино;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в община Ардино.

V. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Какви цели си поставя мярката?
1.Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски предприятия на територията на МИГ Ардино;
2. Насърчаване на предприемачеството
3. Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

VI. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
Какви цели си поставя мярката?
1.Да се подобри мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес на територията на МИГ Ардино, чрез подобряване на пътната инфраструктура;
2. Да се подобри ВиК инфраструктурата в селата
3. Да се подобри достъпа на населението до културни, спортни, и свързани със свободното време и отдиха услуги;
4. Да се подобри достъпа на населението до социални услуги, и по –специално този на децата и уязвимите групи от населението;

VII. Обновяване и развитие на селата
Какви цели си поставя?
Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията на МИГ Ардино.

VIII. Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество
Какви цели си поставя мярката?
- Да се подпомогнат съвместни дейности и проекти (съвместни обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау);
- Да се подпомогнат иновациите в продукти и услуги в селските райони, комбинирайки разнообразните им възможности и да развият добавената стойност за селските райони;
- Да се подпомогне създаването на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.
IX.„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”
Какви цели си поставя мярката? - Да насърчи развитието на МИГ Ардино като силна и ефикасно действаща структура;
- Да осигури ресурси – човешки, технически и финансови, необходими за цялостното обезпечаване на дейностите на МИГАрдино за прилагане на стратегията за местно развитие;
- Да повиши информираността и уменията на местните жители относно подхода ЛИДЕР и да насърчи тяхното активно участие в процеса на прилагане на стратегията за местно развитие.

Първата покана за набиране на проектни предложения ще бъде обявена през 2012 г. на интернет страницата на „ МИГ „Ардино” - www.mig-ardino.bg.

Предстои провеждане на информационни дни по населени места, в които подробно ще бъдат разяснени въпросите за кандидатстване към различните мерки на Стратегията за местно развитие.

Къде може да намерите повече информация?
интернет страницата на „МИГ „Ардино” - www.mig-ardino.bg
офиса на „МИГ „Ардино” – ул. „Пирин”20, град Ардино.
телефон/факс 03651 41 53; Ел. Поща: migardino@yahoo.com.


Новината е посетена: 1447 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013