Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[18 Февруари 2020]

ПОКАНА


П О К А Н А


            На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино- Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), наричано по-нататък „Сдружението” и във връзка с Решение от 17.02.2020 г., Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20.03.2020 г. (петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:

  1. Изключване и приемане на нови членове;
  2. Отчет за дейността на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” за 2019 г.;
  3. Финансов  отчет на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” за 2019 г.;
  4. Приемане на програма за дейността на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” за 2020 г.;
  5. Приемане на бюджет /Финансов план/ за 2020 г.;
  6. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Сдружението;
  7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
  8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 часа.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на Сдружението – гр. Ардино, ул. „София“ № 12.

Дата: 18.02.2020 г.

гр. Ардино

Председател на УС: Изет Шабан

Новината е посетена: 554 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013