Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[02 Декември 2019]

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел - Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“МИГ Ардино – Джебел обявява за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по Процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 10.12.2019 г.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migardino@yahoo.com или на адрес: гр. Ардино, ул. „София“ № 12.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат “.word”, а не да бъдат сканирани.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Обява
2. Условия за кандидатстванe
3. Документи за попълване
4. Документи за информация
5. Условия за изпълнение
6. Приложения към условията за изпълнение

Новината е посетена: 577 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013