Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[15 Април 2019]

ОБЯВАВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”

СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 - 1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения“ от стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:№ BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино - Джебел“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е интеграция на безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ – Ардино и филиал на ДБТ – Момчилград - Джебел, в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет №1„Достъп до заетост за търсещите работа и  неактивните  лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”и Инвестиционен Приоритет №3“Устойчиво  интегриране на пазара на труда на  младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта“ на ОП РЧР.
Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ Ардино – Джебел, т.е. Община Ардино и Община Джебел

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:


  1. Предоставяне   на   обучение  за   придобиване  на   професионалната квалификация (нова или повишаване на съществуваща).

  2.  Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности

  3.  Посредническа дейност на пазара на труда

  4. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права.

  5. Осигуряване на заетост (наемане на работа) следобучение или наемане за стажуване/обучение по време на работа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и

http://www.mig-ardino.bg/

Крайният срок за подаване на проектните предложения е: 30.06.2019 г., 17:00 ч.
Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.


Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Новината е посетена: 384 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2019 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013