Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[21 Януари 2019]

ПОКАНАПОКАНА


На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино- Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), наричано по-нататък „Сдружението” и във връзка с Решение от 21.01.2019 г., Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 28.02.2019 г.(четвъртък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:

1. Изключване и приемане на нови членове;
2. Отчет за дейността на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”;
3. Финансов Отчет на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” за 2018 г.;
4. Приемане на програма за дейността на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” за 2019 г.;
5. Приемане на бюджет /Финансов план/ за 2019 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
7. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Сдружението;
8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18.00 часа.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението адреса на управление на Сдружението – гр. Ардино, ул.„София” № 12.

Дата: 21.01.2019 г.
гр. Ардино
Председател на УС: Изет Шабан

Новината е посетена: 540 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013