Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[28 Януари 2019]

ОБЯВА


На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-198/29.11.2016 г. , МИГ  Ардино – Джебел публикува в раздел „Прием на проекти по СВОМР“, подраздел „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“  Документи за публично обсъждане:  проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 002 - 3 ОПРЧР „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“  от стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване - №BG05M9OP001-2.020„Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения. 


Коментари и предложения по проекта на Условията за кандидатстване и приложенията към тях могат да бъдат представени в срок до 05.02.2019 година на електронен адрес: migardino@yahoo.com

Новината е посетена: 561 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013