Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[11 Декември 2018]

ОБЯВА


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“

СТАРТИРА


От 10.12.2018 г. в ИСУН 2020 прием на проектни предложения по процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-19.112 – „МИГ Ардино - Джебел мярка 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел“ чрез  ПРСР 2014 – 2020г.Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:  • Първи срок:от 10.12.2018 г. до 17:00 часа на 31.01.2019г., (бюджет за приема - 250 000 лв);

  • Втори срок: от 01.04.2019 г.17:00 часа на 31.05.2019г., (250 000 лв. плюс  остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

  • Трети срок:от 01.08.2019 г.17:00 часа на 16.09.2019г., (250 000 лв. плюс  остатъчни средства от  втория краен срок за подаване на проектни предложения).
Място на подаване на проектните предложения: 

Подаването на проектно предложение се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg.Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:  • на сайта на МИГ Ардино - Джебел http://www.mig-ardino.bg.

  • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - https://www.eufunds.bg

Новината е посетена: 343 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2020 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013