Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[01 Април 2019]

ОБЯВАО Б Я В АСНЦ „МИГ Ардино – Джебел” „Сдружението” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР).ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА СИ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СРОЧЕН ДОГОВОР ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА


Изисквания към кандидатите:• Завършено виеше образование, най-малко степен „бакалавър";

• Професионален стаж най-малко 5 години;

• Управленски опит от 2 до 5 години (опит в управлението на юридическо лице или на ръководна длъжност в администрацията);

• Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева,   финансирани от ЕС или от други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.

• Владеенето на английски език – писмено и говоримо е предимство

• Компютърна грамотност

• Познаване на законодателството свързано с Европейските структурни и инвестиционни фондове

• Шофьорска книжка

• Възможност за командировки в страна и в чужбинаПреки задължения:

• Организира и ръководи пряко дейността на сдружението;

• Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на сдружението;

• Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и съпътстват основния предмет на дейност на сдружението;

• Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на сдружението и изпълнението на СВОМР;

• Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира изпълнението им;

• Експертно участие в проекти на сдружението;

• Подготовка на проекти и проектни предложение от името на сдружението;

• Подготовка на оферти, договори, допълнения към договори, както и други документи свързани с тяхното изпълнение;

• Изучаване, анализиране, разработване и предлагане на решения при разрешаването на проблеми, свързани с управлението на разработваните проекти;

• Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на техните проекти, в рамките на своята компетенция;

• Участие в работни срещи, мисии, командировки, заседания, обучения;

• Провеждане на обучение - вътрешни за сдружението и за външни лица;

• Подготовка на представителни материали и информация за сдружението;

• Участва в информационната и организационната дейност на сдружението;

• Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;

• Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от управляващите органи;

• Информира своевременно управляващите органи за проблеми, възникнали при изпълнението на СВОМР;

• Подготвя и внася за одобрение в МЗХГ заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за всяка следваща календарна година, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХГ;

• Подготвя заедно със счетоводителя заявка за плащане за отчетен период, съгласно изискванията на наредба Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХГ;

• Отговаря за съхранението на всички документи, свързани с дейността на сдружението в продължение на 5 години след окончателното изплащане на финансовата помощ по СВОМР;Сдружението предлага:• Добро възнаграждение на срочен трудов договор (до завръщане на титуляра) на пълен работен ден.

• Добри условия на труд.

• Възможност за пътуване в страната и чужбина.

• Възможност за професионално развитие.Ако отговаряте на посочените условия, можете да изпратите Вашата автобиография (по образец) на български език и снимка, и мотивационно писмо на адрес : град Ардино, ул. „София” №12

до 28.06.2019 г.

Образец на автобиография може да изтеглите от интернет страницата на „Сдружението” на адрес: www.mig-ardino.bg Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.Документите Ви ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност в съответствие със ЗЗЛД.


Новината е посетена: 518 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2019 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013