Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
ПОКАНА
[18 Януари 2023]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 17.01.2023г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 22.02.2023г.(сряда) от 17:00 часа, в град Ардино.
ОБЯВА
[28 Ноември 2022]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.667- МИГ Ардино – Джебел - мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
Обществено обсъждане
[16 Ноември 2022]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява за обществено обсъждане процедура BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино - Джебел - Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
Обществено обсъждане
[05 Септември 2022]
Обществено обсъждане на документация по процедура BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”
ОБЯВА
[08 Август 2022]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.667- МИГ Ардино – Джебел - мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“.
ПОКАНА
[01 Август 2022]
СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ ВИ КАНИ НА ФЕСТИВАЛ „МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“ по Проект №BG06RDNP001-19.355-0007 “Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“
ПОКАНА
[15 Юни 2022]
Ще се радваме да споделите с нас събитията, организирани по проект: № BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково -Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
[06 Юни 2022]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява за обществено обсъждане пакет от документи за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.667- МИГ Ардино – Джебел - мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2022 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013