Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
ПОКАНА
[27 Юли 2017]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 27.07.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 29.08.2017г.(вторник) от 17:00 часа, в град Ардино...
П О К А Н А
[17 Юни 2017]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 16.06.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 20.07.2017г.(четвъртък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:
ПОКАНА
[17 Януари 2017]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 16.01.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 20.02.2017г.
П О К А Н А
[08 Ноември 2016]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 07.11.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино- Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 14.12.2016г.(сряда) от 17:00 часа...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО
[01 Август 2016]

УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО, Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0062”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз с Бенефициент Община Ардино съвместно с Партньори СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ и Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“
П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО
[01 Юли 2016]

УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО, Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0062”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз с Бенефициент Община Ардино съвместно с Партньори СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ и Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“
П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО
[01 Юни 2016]

УВАЖАЕМИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА АРДИНО, Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0062”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз с Бенефициент Община Ардино съвместно с Партньори СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ и Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“
Решение
[27 Май 2016]
за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2017 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013