Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
ОБЯВА
[05 Юни 2019]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 - 5 ОПРЧР от стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино – Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.067 - “МИГ Ардино – Джебел - Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“.
ОБЯВА
[31 Май 2019]
СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 – 3 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино-Джебел“..
ОБЯВА
[15 Май 2019]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“...
ОБЯВА
[14 Май 2019]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001–4 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите...
ОБЯВА
[15 Април 2019]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 - 1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения“ от стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:№ BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино - Джебел“
ОБЯВА
[01 Април 2019]
ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА СИ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.
ПОКАНА
[27 Март 2019]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 27.03.2019 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 30.04.2019 г.
ОБЯВА
[28 Февруари 2019]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 002 - 3 ОПРЧР „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2019 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013