Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
















  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
ОБЯВА
[04 Декември 2018]
ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА СИ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.
ПОКАНА
[26 Ноември 2018]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 26.11.2018г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 28.12.2018 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино.
ПОКАНА
[01 Ноември 2018]
Информационна конференция на тема: «Основни правила и изисквания за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие»
ПОКАНА
[22 Октомври 2018]
Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел“ има удоволствието да Ви покани на Информационна конференция на тема: «Основни правила и изисквания за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие»
О Б Я В А /обновена на 08.10.2018г./
[21 Август 2018]
Със заповед от 08.10.2018 г. на Председателя на Управителния съвет, срока за подаване на документи се удължава до 21.10.2018 г. ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА СИ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ОБЯВА
[16 Юли 2018]
Сдружение „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001 – 19.028 – МИГ Ардино – Джебел мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”
ОБЯВА
[29 Юни 2018]
Сдружение „Местна Инициативна Група Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
ОБЯВА
[29 Юни 2018]
Сдружение „Местна Инициативна Група Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2018 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013