Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
ОБЯВА
[15 Май 2019]
СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“...
ОБЯВА
[14 Май 2019]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001–4 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите...
ОБЯВА
[15 Април 2019]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 - 1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения“ от стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:№ BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино - Джебел“
ПОКАНА
[27 Март 2019]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 27.03.2019 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 30.04.2019 г.
ОБЯВА
[28 Февруари 2019]
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 002 - 3 ОПРЧР „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“
ОБЯВА
[28 Януари 2019]
МИГ Ардино – Джебел публикува в раздел „Прием на проекти по СВОМР“, подраздел „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“ Документи за публично обсъждане: проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 002 - 3 ОПРЧР „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.
ПОКАНА
[21 Януари 2019]
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино- Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), наричано по-нататък „Сдружението” и във връзка с Решение от 21.01.2019 г., Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението.
ОБЯВА
[15 Януари 2019]
Уважаеми съграждани на териториите на общини Ардино и Джебел От 14.01.2019 г. в ИСУН 2020 стартира приема на проектни предложения по процедура на подбор на проекти №BG16RFOP002-2.036-МИГ Ардино-Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2019 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013